Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kartläggning av statlig närvaro och service i Sverige

Framsida på rapporten.

Länsstyrelsen har kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar att den statliga närvaron i viss mån har minskat sett till antalet myndigheter och arbetsställen. Samtidigt har sysselsättningen ökat och är fortsatt störst inom storstadslänen.

Den nationella kartläggningen visar att den statliga närvaron avseende statliga myndigheter och arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) har minskat med tre myndigheter och 134 arbetsställen sedan 2015. Procentuellt sett är minskningen dock marginell, minskningen ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen.

Rapport: Kartläggning av statlig närvaro och service 2021 Länk till annan webbplats.

Statlig service i Västmanlands län

Kartläggningen av statlig service och närvaro i Västmanlands län visar att det finns 27 statliga myndigheter fördelat på 54 arbetsställen i länet. Antalet arbetsställen har minskat de senaste fem åren från 60 till 54 till följd av förändringar inom Arbetsförmedlingen, Försvarets materielverk, Försvarsmakten och Försäkringskassan.

Antalet arbetsställen per tusen invånare uppgår till 0,20 för länet jämfört med 0,25 i riket. Länet är ett av de län i Sverige som har lägst antal statliga arbetsställen per tusen invånare.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning än andra. I Stockholm har minskningen av arbetsställen varit störst. Men vi ser också att i sex län är trenden motsatt, där har det skett en ökning av antal arbetsställen, säger Linda Wiklund som är nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Låg sysselsättning inom statlig sektor i Västmanlands län

Totalt 4 234 var sysselsatta inom den statliga sektorn år 2020 i länets
10 kommuner. Västmanlands län har ett betydligt lägre antal sysselsatta inom statliga sektorn jämfört med riksgenomsnittet. I länet är antalet 15 per tusen invånare och i riket 25. Västmanland är ett av de län i Sverige med lägst antal sysselsatta i statlig sektor per tusen invånare.

- Vi ser gärna en förstärkning av den statliga sektorn i Västmanland. Länet är också ett av de fyra län som har högst arbetslöshet i Sverige. Arbetslösheten uppgick i september 2021 till 9,4 procent i länet. Näringslivet i länet befinner sig i en expansionsfas med rekryteringsbehov av välutbildad arbetskraft speciellt inom tekniksektorn. Rekrytering av inflyttad arbetskraft medför i många fall att två personer i ett hushåll är i behov av arbete. En förstärkning av den statliga sektorn i länet är viktig för att öka balansen på arbetsmarknaden och för utvecklingen av näringslivet i stort, säger Åsa Sars, utredare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Sysselsättningen har ökat nationellt sett

Även om det skett en viss minskning av antalet myndigheter och arbetsställen nationellt så har sysselsättningen inom statlig sektor ökat. Ökningen har skett i alla län utom Norrbotten de senaste fem åren. Nationellt sett har sysselsättningen ökat med 4 procent, vilket motsvarar drygt 9 400 sysselsatta av totalt 256 657. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

I Västmanlands län har sysselsättningen ökat marginellt med 5 sysselsatta.

Den geografiska närheten till myndigheterna varierar

Kartläggningen visar också den geografiska närheten till landets 11 servicegivande myndigheter som bland annat Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter och Polismyndigheten. Möjligheten att ta sig till myndigheterna skiljer sig mycket åt mellan myndigheterna.

- Resultaten är ganska väntade, exempelvis är det inte förvånande att Statens servicecenter har en hög geografisk tillgänglighet medan vissa andra myndigheter inte är lika tillgängliga. För dessa myndigheter sköts ärenden oftast digitalt och det kanske inte heller finns förväntningar på att myndigheterna ska kunna besökas fysiskt, säger Linda Wiklund.

I Västmanlands län varierar tillgängligheten mellan länets kommuner. Tillgänglighetsanalysen tyder på att kommunerna i den nordvästra länsdelen har en sämre tillgänglighet till statlig service, bland annat Skinnskatteberg, Norberg och Surahammar.

I de nordvästra delarna av länet har befolkningen även en äldre åldersstruktur än andra delar av länet. Till detta kan tilläggas höga ohälsotal för kvinnor, arbetslöshet samt sämre tillgång till bredband. Fagersta, Köping och Västerås kommuner har en högre andel utrikesfödda invånare än både länet och riket.

- Den pågående digitaliseringen ställer höga krav på fortsatt utbyggnad av fast bredband i länets alla delar, för att alla länets invånare ska ha en likvärdig tillgång till statlig service. En väl utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik är viktig för dem som inte har tillgång till egen bil, fortsätter Åsa Sars.

För att ytterligare analysera och belysa konsekvenserna för länets medborgare behövs en fördjupad dialog med de statliga myndigheterna och kommunerna i länet kring dessa frågeställningar.

Kontakt

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service