Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets uppföljning av miljömålen är här

Närbild av blommor och ett kolibri

Foto: Camilla Zilo.

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och vilka åtgärder som genomförts. Årets uppföljning visar på ett behov av ökad takt i åtgärderna för att målen ska nås.

Uppföljningen av 2021 i Västmanland visar att tre miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå är av god kvalitet och bedöms kunna nås till år 2030. Det är Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker. Två miljökvalitetsmål har däremot en fortsatt negativ utveckling; Miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Det beror framförallt på att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner, särskilt i jordbruks- och skogslandskapet. För resterande mål är trenden neutral och oförändrad mot tidigare års uppföljningar.

Även om uppföljningen visar att arbetet behöver påskyndas och fler åtgärder behöver vidtas så visar den också att många viktiga åtgärder görs i Västmanland. En framgångsfaktor för länet är till exempel Västmanlands miljö- och klimatråd där åtgärder utförs i samverkan mellan aktörer inom olika sektorer. Ett exempel på det är samverkansprojektet Klimatsmart fysisk planering. I projektet har det lagts stort fokus på hur det kan bli lättare att välja bra färdsätt och hur energianvändningen kan minska i byggnader. Länsstyrelsen i Västmanland lägger också fokus på insatser för att främja biologisk mångfald, miljöövervakning av giftiga ämnen samt restaureringar och områdesskydd av vattenmiljöer.

Västmanlands uppföljning av miljömålen kan du läsa hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Bakgrund - Våra beslutade miljömål

I Sverige har vi sagt att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika mål upp. Med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder följer vi upp om målen är på väg att uppnås. Detta är en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen samordnar arbetet för att nå målen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. I uppdraget ingår det även följa upp miljömålen i en årlig uppföljning.

Årlig uppföljning

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen. I år blir också den regionala årliga uppföljningen underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen som görs var fjärde år.

Kontakt