Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans har vi tagit viktiga steg mot ett starkare totalförsvar

Foto av övningsdeltagare

Från vänster: Thomas Karlsson Mellersta Militärregionen, Camilla Fagerberg Littorin Länsstyrelsen Dalarna, Emilie Orring Region Uppsala, Veronica Lauritzsen Länsstyrelsen Gävleborg, Anders Flanking Länsstyrelsen Gotland, Beatrice Ask Länsstyrelsen Södermanland, Sven-Erik Österberg Länsstyrelsen Stockholm, Ulrica Gradin Länsstyrelsen Västmanland, Mattias Ardin P18. Fotograf: Länsstyrelsen i Örebro län

En viktig del i utvecklingen av ett starkare totalförsvar är övningar. I en fiktiv situation där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat angrepp har regionala och lokala aktörer övat roller och ansvar samt användning av regelverk och arbetsformer för samverkan.

Totalförsvarsövning 2020 på regional och lokal nivå

I november 2021 slutfördes ett av de två kvarvarande regionala övningsmomenten inom ramen för TFÖ 2020. Övningsmomentet sköts upp på grund av pandemin men har nu genomförts. För Västmanlands del är övningen nu avslutad. Nu väntar erfarenhetshantering som syftar till fortsatt förmågebyggnad av totalförsvaret i vårt län. Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra.

- Vi har höjt vår egen organisations kunskap, förståelse och förmåga kring att verka i både skärpt och högsta beredskap, det vill säga i såväl krigsfara som krig. Vi har också diskuterat utmaningar kring att gemensamt inrikta, samordna och prioritera tillgängliga resurser tillsammans med andra organisationer. Nu kommer vi att dra erfarenheter av övningen och identifiera utvecklingsbehov för att ytterligare stärka vår förmåga till totalförsvar. För Länsstyrelsen innebär det också att fortsätta driva utvecklingen av totalförsvarsförmågan i länet tillsammans med kommunerna, regionen och övriga aktörer, säger länsråd Ulrica Gradin.

Övningar är en viktig del av totalförsvarsutvecklingen

Mot bakgrund av det osäkra och instabila omvärldsläget med en komplex hotbild beslutade riksdag och regering 2015 att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och alla i samhället har en roll i totalförsvaret. Totalförsvaret utgör en del av den tröskeleffekt som ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige. Inom ramen för totalförsvarsarbetet har Sveriges myndigheter som uppgift att utveckla den verksamhet som ska förbereda Sverige för krig.

I december 2020 fattade riksdagen ett nytt totalförsvarsbeslut för perioden 2021-2025. Det övergripande målet är att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Försvarsmakten har ett gemensamt uppdrag att fortsätta främja totalförsvarsutvecklingen. Övningar är en viktig del av denna utveckling liksom utbildning och samverkan.

Kontakt