Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Folkhälsoforskarna på Västerås slott

Västerås slott omgiven av höstfärger

Den 24 september bjöd Länsstyrelsen länets aktörer till en digital konferens med fokus på aktuell forskning inom folkhälsoområdet.

Konferensen inleddes av Landshövding Minoo Akhtarzand som lyfte vikten av att forskningen kommer till nytta för den regionala utvecklingen. Folkhälsoforskarna på Västerås slott är ett återkommande evenemang där aktuell forskning publiceras och sprids till länets kommuner, regionen, statliga myndigheter och civilsamhället. Det är mycket angeläget att sammanföra forskning och praktiken och tillsammans verka för att uppnå folkhälsomålet om En god och jämlik hälsa.

Mona Örjes från organisationen Junis höll i föredrag utifrån deras senaste rapport Med makt kommer ansvar Länk till annan webbplats. som handlar om vilket stöd kommunerna erbjuder barn i familjer med missbruk. Den som har ett beroende tar mycket utrymme i familjen vilket får stor påverkan på barn i familjen. Barnet kan ha svårt att ta hem kompisar då man inte riktigt vet vad som väntar där hemma. Barn i familjer med missbruk löper större risk att bli utsatt för psykisk och fysisk misshandel jämfört med andra barn.

Kvinnor i missbruk och beroende och deras upplevelse av våldsutsatthet och sexuella övergrepp är ett forskningsstudie som har initierats av Länsstyrelsen genom utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Studien har genomförts av Charlotta Hällström på Mälardalens Högskola. Charlotta lyfte att det är den första studien i sitt slag i Sverige och studien har ett högt värde som förstudie inför framtida fördjupade undersökningar. Resultaten påvisar att det viktigt att utreda missbruksproblematiken och våldsutsattheten parallellt vid vård och behandling. Dessutom indikerar resultat att kvinnor med missbruk och beroende i högre grad än normalbefolkningen är utsatt för våld.Charlotta lyfte vikten av förebyggande insatser och att verksamheterna utvecklar metoder i arbetet med målgruppen.

Ett annat viktigt forskningsområde är Spel om pengar. Cathrin Hultman redogjorde för mekanismer för individuella skillnader i spelbeteende och responser på pengaspel. Cathrin inleda med att definiera spelberoende och berätta om kriterier för klinisk diagnos. I Sverige har det hänt en hel del sedan 2018 då spelberoende nu finns med i Socialtjänstlagen och socialtjänsten har fått ett ökat ansvar att arbeta förbyggande samt att tillhandahålla insatser vid spelproblem.

Cathrin redogjorde för tankefällor i pengaspel och vad som kan driva på ett problematisk spelbeteende.

Sofia Vadlin höll i ett föredrag om dataspel och hälsa. Sofia inledde med ett resonemang kring speltiden och om det bör vara ett kriterium för om det är för mycket dataspelande. I det sammanhanget visade hon citat av Mark Griffiths ” När aktiviteten TAR ifrån livet istället för att TILLFÖRA”. Vidare pratade Sofia om positiv och negativ förstärkning av dataspel. Avslutningsvis lyftes en del tips på vad man kan göra om man är orolig över eget eller någon annans dataspelandet.

Liv Nordström föreläste om delaktighet i samordnad planering för den som har en intellektuell funktionsnedsättning. En utmaning är att det är många funktioner som är involverade, olika verksamheter och olika normer som ska mötas kring individen. Det finns en del studier om samordnad individuell planering, men det finns få studier som har tittat på delaktighet. Livs forskning fokuserar på att förstå begreppet delaktighet när det gäller vuxna med individuell funktionsnedsättning. Systemen ska ta hand om individen och avlasta individen från samordningsansvaret medan delaktighet vilar på individen och dennes rätt att säga vad man behöver, vill och tycker. Resultaten visar på en planering fylld av spänningar på olika sätt.

Osman Aytar presenterade arbetet som Mälardalens högskola har gjort med att utvärdera arbetet med lägesrapporter och medborgarlöften i Fagersta och Ludvika kommun. Syftet med utvärderingen var att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyg­gande arbetet i Västmanlands och Dalarnas län. Resultaten från utvärderingen visar på att kommunernas arbete har stärkts och att det finns en bättre kunskap om sina respektive utmaningar. Det finns även en del utvecklingsområden som lyfts, bland annat återkoppling mellan olika nivåer. Osman lyfte att kommunerna ytterligare kan stärka sitt förebyggande arbete genom att tydligare kommunicera de åtgärder som genomförs. Utvärderingen i sin helhet kommer att redovisas vid en konferens den 28 september och därefter kommer den att finnas tillgänglig på länsstyrelsen webbplats.

Eva Ärlemalm-Hagsér föreläste om forskningen kring barns delaktighet för att uppnå hållbar utveckling. Eva inledde med att många förskolor i Sverige arbetar med frågorna kring hållbarhet, men att det inte är så vanligt att barn involveras i hållbarhetsarbetet. Att arbeta med barns delaktighet innebär att utgå från att barn har förmågan att påverka och skapa en hållbar framtid. Man måste utgå från att barn kan vara med och påverka och utgå från deras värld och förståelse, använda varierat material så att barn kan vara med. Eva avslutade med att det är viktigt ”att det finns ett systematiskt arbete där förskolebarn och förskolan är en del av regionens och kommunens arbete för en hållbar framtid”.

Landshövdingen summerade konferensen med att alla dessa områden som har berörts idag har starka kopplingar till Agenda målen, Hälsa och Välbefinnande. Det är andra gången vi har det här evenemang och återigen ser vi vikten av att ha forskningen närvarande i vårt arbete och ta vara på kunskapen. Vi alla arbetar med de här frågorna på olika sätt och det är viktigt att involvera, inkludera och skapa engagemang i frågorna.

Landshövdingen tackade hjärtligt alla föredragshållare och önskade en fortsatt trevlig eftermiddag.

Kontakt