Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 23: Studenten är över – höll vi avstånd?

Många par ben i en trång situation

Studenten är över i de flesta län runt om i landet och nu kan vi se i vilken mån den tillfälliga covid-19-lagen följdes. Under våren har länsstyrelserna intensifierat tillsynsinsatserna kring uthyrning av lokaler för privata sammankomster där max antal tillåtna deltagare är begränsat till 8 personer. Partybussar och i många fall festbåtar omfattas av dessa begränsningar. Bedömningen är att tillsynsarbetet haft effekt. Endast ett fåtal verksamheter har fått förelägganden och antalet partybussar har varit liten. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 23.

Inför årets studentfiranden genomförde länsstyrelserna omfattande kommunikationsinsatser för att öka kunskapen om att uthyrning av lokaler och så kallade partybussar för privata fester med fler än åtta personer inte är tillåtet i år enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Länsstyrelsernas tillsynsenheter runt om i landet har aktivt genomfört tillsyn av partybussar och andra lokaler för privata sammankomster. Ett fåtal insatser har lett till att verksamheter fått föreläggande eftersom de inte säkerställt att maxantalet efterföljts. Under vecka 23 har länsstyrelsen i Västernorrland meddelat ett föreläggande och länsstyrelsen i Stockholm har lämnat in en ansökan till förvaltningsrätten om utdömande av vite gällande partybussar.

Flera län rapporterar att förebyggande åtgärder i form av tillsyn, samverkan med Polisen och kommuner, informationsutskick och andra kommunikationsinsatser har fått effekt. Vi har sett ganska få studentflak och partybussar detta år. En del län har rapporterat att de håller fortsatt fokus på tillsyn av privata sammankomster i form av hyrda limousiner och partybussar, eftersom dessa även fortsatt omfattas av begränsningarna inom den tillfälliga covid-19-lagen.

- Det är glädjande att vårt arbete har gett resultat, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn. Flera länsstyrelser har även skickat ut information till skolorna i länen där vi både tryckt på vad som gäller enligt lagen och huruvida det är lämpligt att trängas i en partybuss under rådande pandemi. Nu får de kommande veckorna visa om studentfirandet ändå påverkat smittläget negativt.

Förvirring kring lagstiftning kvarstår

Länsstyrelserna svarar på många frågor kring lättnaderna som infördes 1 juni för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det är många som vi ser har missuppfattat vad det innebär och vilken typ av sammankomst som omfattas. Under vecka 23 har ett ökat antal frågor inkommit om vad de aviserade lättnaderna regeringen aviserat 1 juli innebär och vilka verksamheter som berörs av detta. För att skapa tydlighet jobbar länsstyrelserna bland annat med att aktivt föra dialog och samverka med olika branschorganisationer och aktörer som i sin tur kan sprida information vidare i sina nätverk.

- Vi ser att det finns en utmaning i att kommunicera kring vad som gäller när reglerna förändras snabbt. Här försöker vi vara tydliga med vad som gäller på vår hemsida men även i kontakt med allmänhet och verksamhetsutövare. Länsstyrelserna runt om i landet har under veckan genomfört flertalet kommunikationsinsatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning vilket är ett arbete vi fortsätter med även fortsättningsvis, avslutar Anna Carlsson.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 23. Länk till annan webbplats.

Läget i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län arbetar nu framför allt med tillsyn av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det handlar till stor del om att ge råd och information till arrangörer av olika evenemang om de regler som gäller. Ett större informationsutskick har gjorts till biografer, teatrar, kyrkor och trossamfund. Polisen bedömer att antalet ansökningar och anmälningar om tillställningar kommer att fortsätta att öka under juni månad.

Under veckan har Länsstyrelsen också besökt verksamheter som loppmarknader och byggvaruhandel, samt följt upp de klagomål som kommit in.

Max antal deltagare

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Läs mer om vad de nya deltagarantalen innebär och vilka åtgärder du som verksamhetsutövare behöver vidta enligt den tillfälliga covid-19-lagen på länsstyrelsens webbplats.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

  • 8 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får ha 20 deltagare inomhus utan anvisad sittplats.
  • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
  • 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats
  • 150 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start-, tävlings- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Observera att begränsningarna för uthyrning av lokaler för privata sammankomster fortsatt gäller där maxantalet är 8 deltagare.

Läs mer om vad som gäller för privata sammankomster på länsstyrelsens webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt