Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strategi för kulturarvet

Strömsholms kanal

Strömsholms kanal

En gemensam regional kulturarvsstrategi har antagits av Länsstyrelsen Västmanland och Region Västmanland. Syftet med strategin är att i bred samverkan identifiera ett antal fokusområden för kulturarvsarbetet och att arbeta strategiskt för att nå resultat.

För att stärka kulturarvsarbetet har Länsstyrelsen och Västmanlands läns museum arbetet tillsammans med de regionala kulturarvsaktörerna i länet för att ta fram en gemensam kulturarvsstrategi för Västmanlands län 2021–2026.

- Ett brett kulturarvsarbete är viktigt för den sociala hållbarheten, för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle och har därför en avgörande roll i arbetet för hållbar utveckling. Vi har ett ansvar att tillsammans med alla som bor, besöker och verkar i länet bevara och utveckla länets kulturarv för den kommande generationen men också för att vi själva ska kunna njuta och glädja oss åt vår rika kulturhistoria, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Några exempel på aktiviteter i strategin är att utveckla medborgardialoger, digitalisering av kulturarvet, utbildningar för att göra kulturmiljöerna fysiskt tillgängliga i större utsträckning samt att utveckla samarbetet med skolorna för att öka kunskapen om det västmanländska kulturarvet.

- Genom en gemensam regional kulturarvsstrategi kan vi precisera hur vi ska fortsätta att utveckla och samverka kring länets kulturarv. Strategin är tänkt att fungera som ett stöd i arbetet för att främja visionen om ett Kulturarv för alla i Västmanland, säger Denise Norström, regionstyrelsens ordförande.

Processen och vägen fram till strategin har varit en väldigt viktig del av arbetet. För att ge inspiration och inspel till kulturarvsstrategins innehåll har Länsstyrelsen tillsammans med Västmanlands läns museum bjudit in till workshops utifrån olika teman. Länsstyrelsen och museet bildade en arbetsgrupp, med representanter från länets kommuner, studieförbund, hembygdsförbundet och museer för att fortsätta konkretisera idéerna kring strategins innehåll och upplägg. En strategi sammanställdes, och efter att den skickats ut på remiss, har den nu slutförts och antagits.

Ett stärkt regionalt kulturarvsarbete bidrar till en hållbar utveckling av Västmanland, där Agenda 2030 och de nationella kulturmiljömålen är viktiga utgångspunkter.

Kontakt