Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens åtaganden för en stark demokrati

Landshövdingen vid sitt skrivbord

Landshövding Minoo Akhtarzand

I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Demokratijubileet uppmärksammas med en rad aktiviteter under året. Idag, den 19 mars 2021, skriver landshövding Minoo Akhtarzand under Deklaration för en stark demokrati i närvaro av Peter Örn, ordförande i Kommittén Demokratin 100 år och Integrationsrådets ledamöter i Västmanland.

- Samtidigt som vi firar demokratins 100 år i Sverige ser vi att det finns antidemokratiska krafter som hotar samhället. Vi ska därför hedra vår demokratiska samhällsordning och tydligt visa att vi inte tillåter att någon inskränker våra demokratiska rättigheter. Under året vill vi bidra till att öka kunskaperna om demokrati och om vikten av ett tolerant och öppet samtalsklimat, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Genom deklarationen åtar sig Länsstyrelsen i Västmanlands län att stärka sitt arbete för demokratiska värderingar, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Deklarationen innehåller även en lista på aktiviteter som Länsstyrelsen ska genomföra för att bevara, utveckla, främja, förankra och försvara demokratin. Länsstyrelsen ska bland annat, tillsammans med andra aktörer i länet, stå värd för vandringsutställningen Demokratistugan 9 - 13 juni i Västerås.

- Det är mycket glädjande att Länsstyrelsen i Västmanland undertecknar Deklaration för en stark demokrati. Genom detta stärker vi demokratin ytterligare och Länsstyrelsen i Västmanland blir en tydlig samverkanspunkt i länet. Genom samverkan med lokala aktörer och dialog med länets invånare bidrar Länsstyrelsen till ett ökat och brett engagemang för demokratiutvecklingen i länet, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Målen med Demokratiåret är att öka kunskapen om det demokratiska systemet och att fler tar tydlig ställning för demokrati som styrelseskick. Deklaration för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år. Flera myndigheter, organisationer, kommuner, regioner och företag har redan skrivit under deklarationen.

Om Deklaration för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

 

Länsstyrelsen i Västmanlands läns åtagande i sin helhet

Den 19 mars 2021 skriver Landshövding Minoo Akhtarzand under Deklaration för en stark demokrati i närvaro av Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år, Biskop Mikael Mogren, Regionstyrelseordförande, kommunstyrelseordföranden samt övriga Integrationsrådets ledamöter i Västmanland.

Länsstyrelsen i Västmanlands län åtar sig, inom ramen för deklarationen, att tillsammans med flera andra aktörer i länet, arbeta för att:

  • befästa de demokratiska värderingarna.
  • stärka respekten för mänskliga rättigheter.
  • värna rättsstatens principer.

Länsstyrelsen ska verka för att alla människor, oavsett bakgrund, grupptillhörigheter och förutsättningar ska kunna vara delaktiga i demokratiutvecklingen med ett jämlikt inflytande samt komma i åtnjutande av mänskliga rättigheter.

Myndigheten strävar mot ett tolerant och öppet samtalsklimat i samhället, där alla vågar yttra sina åsikter utan risk för att få sina demokratiska rättigheter kränkta. Länsstyrelsen vill öka förståelsen och kunskaperna om hur ett demokratiskt samhälle upprätthålls samt verka för att alla tar sitt ansvar för att mänskliga rättigheter tillämpas lokalt och regionalt.

Genom följande aktiviteter ska Länsstyrelsen i Västmanland verka för att bevara, utveckla, främja, förankra och försvara demokratin:

  • Samverka med Region Västmanland, länets kommuner, myndigheter, företag och civilsamhälle för att engagera så många som möjligt i demokratiutvecklingen. Arbetet ska bland annat genomföras inom ramen för Integrationsrådet och Jämställdhetsrådet i Västmanland.
  • Stå värd för Demokratistugan 9 - 13 juni 2021 och genomföra ett program i samverkan med andra aktörer. Under denna period inviger Landshövding Minoo Akhtarzand Demokratistugan i samverkan med demokratiambassadör Lena Posner-Körösi.
  • Genom kommunikationsinsatser verka för att länets invånare får bättre kunskap och en ökad medvetenhet om det demokratiska systemet, både nationellt och internationellt. Detta kommer att i första hand att ske via våra digitala kanaler, webbplats och sociala medier.
  • Genomföra invånardialoger med fokus på delaktighet.
  • Utveckla länsstyrelsens människorättsbaserade arbetssätt, genom utbildning av våra medarbetare, så att våra insatser inom olika områden når de mest utsatta och sårbara grupperna i samhället. Ett människorättsbaserat arbetssätt innebär att mänskliga rättigheter är en av utgångspunkterna i det ordinarie arbetet, genom att exempelvis göra barnkonsekvensanalyser och funkisanalyser i handläggning och beslut.
  • Kommunicera länsstyrelsens åtaganden och arbete för att främja demokrati, både internt och externt, på webbplatser och i sociala medier.
  • Genomföra utbildningsinsatser för våra medarbetare kopplat till demokrati och mänskliga rättigheter.


Kontakt