Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

69 miljoner till bättre bostäder 2020

Orange tegeltak med solceller. Ett par takfönster syns också.

Foto: Pixabay.

69 miljoner kronor. Ja ungefär så mycket pengar har vi betalat ut under 2020 till solcellstöd, bostadsstöd, bidrag för radonsanering och bidrag till lagring av egenproducerad elenergi i Västmanland. Detta har bidragit till både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i länet.

Genom Länsstyrelsens olika bostadsstöd har 516 fastighetsägare kunnat installera solceller, 89 hus har blivit radonsanerade och tolv har tagit emot bidrag för lagring av egenproducerad el. Dessutom har 90 boenden tagit del av stöd för hyresbostäder och 72 boenden har tagit del av stöd för äldrebostäder.

Stöd till solceller

Östra Mellansverige ligger på andra plats på installerad effekt per person i landet, så vi har relativt hög andel installerad solel. Östra mellansverige har 95 W installerad effekt solel per person, jämfört med landet i helhet som har 68 W per person. Andelen solel har ökat mycket sedan 2016 och solcellsbidraget har hjälpt till att bidra med detta.

Bidraget till privatpersoner som vill installera solceller görs från och med 2021 som ett skatteavdrag och handläggs av Skatteverket.

Bidrag till radonsanering

Radonbidraget kan sökas av småhusägare som behöver sanera radon i sitt hus. Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. När radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga kan vara skadligt för hälsan. Radon beräknas orsakar omkring 500 cancerfall varje år i Sverige.

Stöd för att lagra egenproducerad el

Den som vill lagra egenproducerad el hemma kan ansöka om energilagringsstöd. För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el och som är ansluten till elnätet, till exempel egna solceller. Stödet ska göra så att den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet ökar.

Stöd för hyresbostäder

Länsstyrelsen kan ge stöd till dig som vill bygga nya bostäder för studerande eller hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Du kan också ansöka om stöd om du ska bygga eller bygga om så att det tillkommer nya bostäder. Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd för bostäder för äldre

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Som fastighetsägare kan du till exempel få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hyresbostäder och bostadsrätter, för att underlätta för äldre personer som vill bo kvar.

Kontakt