Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 39 samt goda exempel på åtgärder

Uteservering under sommaren med mycket folk

Efterlevnaden i Sverige fortsätter att ligga på nivån medelhög till hög. Försiktigheten bland äldre varierar. Vissa län ser en förbättring - andra en försämring. Många idrottsanläggningar och bibliotek vidtar åtgärder för en bättre efterlevnad.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen v. 38.

Generellt hög efterlevnad

20 av 21 län rapporterar medelhög till hög efterlevnad. Efterlevnaden upplevs brista en aning i vissa län vad gäller försiktighet bland äldre – medan några län rapporterar en förbättrad efterlevnad i samma åldersgrupp.

Vidtagna åtgärder och behov av åtgärder

Instruktionsfilmer om personlig skyddsutrustning har tagits fram, idrottsanläggningar har utökat bokade träningstider och bibliotek har vidtagit åtgärder för att undvika ansamlingar av många personer.

Behov av åtgärder som lyfts är exempelvis tydlighet i hur eventuella lättnader i restriktioner ska hanteras, mer konkret informationsmaterial till föreningar samt förberedelser för regionala strukturer om det blir aktuellt med regionala/lokala restriktioner.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Något enstaka län rapporterar om en försämring - något län om en förbättring. På flera håll diskuteras behov av plexiglas vid förarsätet som ett förbättrat skydd för både förare och resenärer.

Goda exempel

Bland annat har man i Lycksele kommun infört matsalsvärdar i skolor för att minska trängsel. I Lessebo kommun erbjuder biblioteket hemkörning av böcker till låntagare i riskgruppen och i Rättviks kommun har stora ”beachflaggor” placerats ut runt om i samhället med texten ”Håll ut, håll avstånd”.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 39

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Läget i Västmanland

Länets aktörer rapporterar ingen större skillnad i efterlevnaden mot föregående vecka.

Generellt är efterlevnaden god hos idrotts- och träningsanläggningar, restauranger och caféer. Det är störst trängsel inom butiker och gallerior, bland annat på länets största köpcentra, Erikslund i Västerås, samt vid ridtävlingar i Strömsholm i Hallstahammars kommun.

Exempel på åtgärder

  • Kommuner har informerat om hävt besöksförbud från och med 1 oktober på webbplats och Facebooksida. De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten ska följas och man ska inte besöka kommunens boenden om man känner sig sjuk.
  • Fortsatt information i sociala medier samt kontinuerlig information till och utbildning av vårdpersonal i att hålla i och hålla ut.

Kollektivtrafiken

VL kör med all tillgänglig ordinarie trafik. Därtill har även några äldre reservbussar satts in på de regionavgångar där behovet är som störst för stunden.

Vid cirka en procent av alla turer i länet (av cirka 2000 avgångar per dag) har antingen förare eller resenär rapporterat om trängsel.


Exempel på åtgärder

  • Bussvärdar vägleder resenärerna på olika strategiskt viktiga platser
  • Resenärerna uppmanas att välja andra resalternativ och om möjligt, undvika att resa under rusningstid, hålla avstånd, ta stort eget personligt ansvar och att inte utsätta någon för trängsel samt att endast resa när man är frisk osv.
  • Gymnasieskolan i Västerås Stad genomför 20-30 % av sin undervisning som
  • fjärr- eller distansundervisning. Regionen har en bra dialog med länets kommuner om skoltider i grundskola och gymnasieskola.
  • Kollektivtrafikmyndigheten skickar personliga vykort till alla gymnasieelever som har närmare än sex kilometer till skolan, och uppmanar dem att gå eller cykla.
  • På kollektivtrafikmyndighetens webbplats vl.se går det att se beläggningsgraden/linje, för att underlätta för resenärer att undvika turer med risk för trängsel.


>Till Länsstyrelsen Västmanlands sida med goda exempel på åtgärder som kommuner och andra aktörer gör för att minska risken för ökad smittspridning.


Länsstyrelsen vill understryka vikten av att alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller i och håller ut.

Kontaktperson

Dennis Lindberg

Försvarsdirektör, Länsstyrelsen Västmanland

010 - 224 92 70

dennis.lindberg@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt