Publiceringsdatum: 4 september 2020

Senast uppdaterad: fredag 4 september, 15.26

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 36 samt goda exempel på åtgärder

Uteservering under sommaren med mycket folk

Senaste rapporteringen visar en försämrad efterlevnad bland äldre och skolungdomar - däremot är efterlevnaden hög bland äldre i kollektivtrafiken. Flera län, kommuner och andra aktörer lyfter goda exempel på åtgärder. Bland annat användning av flerspråkiga värdar och olika kampanjer som ska bidra till minskad trängsel.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen v. 35.

Försämrad efterlevnad bland äldre och skolungdomar

Majoriteten av länen fortsätter att rapportera medel till hög efterlevnad av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Däremot ser ett par län en försämrad efterlevnad bland äldre som rör sig mer på platser där många samlas. Några län rapporterar även om sämre efterlevnad bland unga nu när skolorna har startat.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Vad gäller resande med kollektivtrafiken uppges en hög efterlevnad i åldersgruppen 70+. Enligt rapporteringen undviker denna åldersgrupp att resa under tider då det kan uppstå trängsel. Flera län rapporterar om en låg efterlevnad av handhygien på bussar och detta uppges bero på avsaknad av tvättmöjligheter.

Iakttagelser i samband med tillsynsbesök

Observationer vid tillsynsbesök vittnar generellt om hög efterlevnad. Antalet förfrågningar till polisen om att arrangera offentliga sammankomster har ökat. Trots detta rapporterar flera län att publika evenemang har ställts in.

Goda exempel

En mängd olika exempel har rapporterats in under veckan. Bland annat använder sig flera län av uppmärkta värdar som rör sig i samhället och påminner allmänheten, på olika språk, om att hålla avstånd. Några län digitaliserar olika arrangemang och skapar digitala rundvandringar. Vid restaurangbesök är beställning och betalning via app ett annat gott exempel som rapporterats in. För att minska trängsel i skolkorridorer delar vissa skolor upp korridorerna i två riktningar som är enkelriktade.

Goda exempel i kollektivtrafiken

Förutom goda dialoger mellan kollektivtrafik och kommuner använder sig flera kollektivtrafikbolag av värdar och avspärrningar för att minska trängsel. En mängd olika kampanjer om gratisåkning, gå/cykla-uppmaningar och liknande kampanjer har rapporterats in som goda exempel. I några län publicerar kollektivtrafikbolagen information om vilka turer som är mest belastade samt använder sig av livekartor som visar beläggning på bussar och lokala tåg.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 36

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Läget i Västmanland

Länets aktörer rapporterar ingen större skillnad i efterlevnaden mot föregående vecka.

Generellt är efterlevnaden god hos restauranger och caféer. Det som rapporteras är att det är svårare att hålla avstånd på restauranger när alkohol är med i bilden. Det är störst trängsel i butiker och gallerior.

Exempel på åtgärder

 • En kommun har delat Folkhälsomyndighetens film ”Tillsammans måste vi fortsätta att skydda varandra” på kommunens Facebooksida.
 • Klagomål som har inkommit om trängsel på caféer och restauranger har följts upp.
 • Riktlinjer för idrottshallar har tagits fram.
 • Information bl.a. i sociala medier om att fortsätta följa rekommendationer - att hålla i och hålla ut.

Kollektivtrafiken

I kollektivtrafiken upplevs en fortsatt hög efterlevnad avseende allmänhetens förmåga att hålla avstånd.

 • Beläggningsgraden för augusti är uppe i 50 procent efter skolstarten jämfört med innan skolstarten.
 • Beläggningsgraden för samma period tidigare år har uppgått till 80-100 procent.
 • Kollektivtrafikförvaltningen rapporterar att de har upplevt trängsel i cirka 1 procent av alla turer under de första skolveckorna.
 • Bussvärdar vägleder resenärerna på olika strategiskt viktiga platser.
 • Resenärerna uppmanas att välja andra resalternativ och, om möjligt, undvika att resa under rusningstid, hålla avstånd, ta stort eget personligt ansvar och att inte utsätta någon för trängsel samt att endast resa när man är frisk osv.
 • Viss förstärkning med några bussar har skett på en del regionala linjer.
 • Bussföraren har möjlighet att inte ta ombord fler kunder när bussen är halvfull.

Kollektivtrafikförvaltningen uppger att de har haft en bra dialog med alla kommuners skol- och kommunchefer, länsstyrelsen m.fl.

Till Länsstyrelsen Västmanlands sida med goda exempel på åtgärder som kommuner och andra aktörer gör för att minska risken för ökad smittspridning.

Länsstyrelsen vill understryka vikten av att alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller i och håller ut.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt

Dennis Lindberg

Försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Västmanlands län