Publiceringsdatum: 21 augusti 2020

Senast uppdaterad: måndag 24 augusti, 17.29

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 34

Uteservering under sommaren med mycket folk

Senaste rapporteringen visar att folk blivit sämre på att hålla avstånd och att resandet i kollektivtrafiken har ökat. Åldersgruppen 70+ har börjat röra sig mer ute i samhället. Ensamhet och isolering bedöms vara orsaken till att de äldre är mer benägna att ta risker.

Detta är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 33.

Väder och turism fortsätter att påverka

Några länsstyrelser rapporterar att antalet besökare har börjat minska - andra om fortsatt högt tryck på campingplatser och besöksmål. Rapportering om en lägre efterlevnadgrad vid barer och restauranger samt vid ökad alkoholkonsumtion fortsätter, likaså en lägre efterlevnadgrad vad gäller att hålla avstånd.

Ensamhet och isolering bidrar till risktagande

Flera län rapporterar om en oro att efterlevnaden av riktlinjer och rekommendationer kommer bli lägre i samband med terminsstart. Vissa län uppger en medel efterlevnadgrad vad gäller åldersgruppen 70+. Ensamhet och isolering bedöms vara orsaken till att denna grupp blir mer benägen att ta risker.

Iakttagelser i samband med tillsynsbesök

Observationer vid tillsynsbesök visar generellt hög efterlevnad. Det har däremot rapporterats att vissa serveringsställen som tidigare hållit bra avstånd mellan bord nu möblerar för trångt. Rapportering om trafikkaos och felparkerade bilar på räddningsvägar ner till stränder, badplatser och naturområden har inkommit.

Vidtagna åtgärder och behov av åtgärder

Det rapporteras att kommuner ger råd till lokala föreningar om hur sammankomster kan genomföras på ett säkert sätt och att befintliga skyltar vid bad och liknande inventeras och ersätts om de saknas. I vissa kommuner har kundkorgar tagits bort till förmån för kundvagnar för att skapa större avstånd och naturligt kösystem.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken varierar

Flera län rapporterar om trängsel i rusningstider men att det är hög efterlevnad vad gäller information och medel efterlevnad vad gäller allmänhetens förmåga att hålla avstånd. Flera län uppger att resandet i kollektivtrafiken har ökat jämfört med föregående vecka.

Vidtagna åtgärder i kollektivtrafiken

Flera län uppmanar resenärer att välja annat färdmedel än kollektivtrafik. Det rapporteras om utökad städning med desinficering och möjligheter till handhygien ombord på bussar och tåg. Flera län uppger även att resenärer stoppas från att gå ombord vid för hög beläggning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 34länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Läget i Västmanland

Nedan finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Västmanland har sammanställt om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter följs i länet. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

Läget ser ut ungefär som föregående vecka. Högst efterlevnad upplevs vid restauranger, caféer och vid idrotts- och träningsanläggningar. Även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mindre än 50 deltagare upplevs efterlevnaden hög. Lägst efterlevnad kan noteras vid stränder, badplatser och badanläggningar samt butiker, gallerior.

Det rapporteras en generellt god efterlevnad på restauranger och kaféer. Det rapporteras att det är svårare att hålla avstånd på restauranger när alkohol är med i
bilden. Det har också funnits smärre brister vid tillsyn av restauranger som fått klagomål.

Det rapporteras också om trängsel på badplatser. Flera kommuner har gjort uppföljning på badplatser, bland annat på grund av klagomål som har kommit in.

Länets aktörer rapporterar vidare om varierande möjligheter att hålla distans i butiker.

I kollektivtrafiken rapporteras om en hög efterlevnad när det gäller att hålla avstånd.

Till sidan med goda exempel på åtgärder som kommuner och andra aktörer gör för att minska risken för ökad smittspridning.

Länsstyrelsen vill understryka vikten av att alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller i och håller ut.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt