Publiceringsdatum: 14 augusti 2020

Senast uppdaterad: fredag 14 augusti, 16.23

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 33

Uteservering under sommaren med mycket folk

Denna vecka rapporterar länen in både positiva och negativa förändringar när det gäller efterlevnaden. Tröttheten att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer fortsätter och ungdomar uppges vara sämre än resten av åldersgrupperna på att hålla avstånd. Även när det gäller kollektivtrafiken uppger länen att efterlevnaden är lägre. Läget i Västmanland hittar du längst ned på sidan.

Detta är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 32.

Efterlevnaden varierar i de flesta län

En del län uppger att det har blivit en positiv förändring med en högre efterlevnad, medan andra länsstyrelser uppger en lägre efterlevnadsgrad och att det pågår en negativ trend när det gäller att följa Folkhälsomyndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Efterlevnaden fortsätter att variera beroende på väder. Vid dåligt väder uppstår trängsel och köbildning i gallerior och butiker. Medan det vid fint väder uppstår trängsel vid stränder och badplatser. Vissa län rapporterar trängsel i parker och naturområden samt i fjällområden.

Vissa åldersgrupper är sämre på att följa riktlinjer

Det rapporteras om att ungdomar är minst benägna att hålla avstånd och det verkar också uppstå olika syn mellan ungdomar och näringsidkare vad exempelvis ”sällskap” betyder. Flera län har angett att även riskgruppen 70+ har blivit sämre på att följa riktlinjerna och att denna åldersgrupp har börjat röra sig mer ute i samhället.

Behov av åtgärder

Flera län rapporterar om behov av skarpare riktlinjer när det gäller trängsel på stränder och i kollektivtrafik. De efterfrågar också möjligheter för kommuner att avbryta verksamhet som påverkar efterlevnaden negativt. Några län efterfrågar information/kampanjer kopplat till att semestern tar slut och skolorna startar.

Lägre efterlevnad i kollektivtrafiken

Några län rapporterar om försämrad efterlevnad i kollektivtrafiken på grund av ”coronatrötthet” eller ökat turistresande. Flera län uppger även att trängsel uppstått i rusningstid eller till och från populära besöksmål och i ankomsthallar.

Vidtagna åtgärder i kollektivtrafiken

Informationsinsatserna till resenärer om riktlinjerna har varit omfattande i de flesta län. Det finns bland annat appar och webbsidor som visar den aktuella beläggningen i kollektivtrafiken i vissa regioner. Flera län rapporterar att man arbetar riktat mot skolelever och ungdomar för att uppmuntra till bättre efterlevnad och att använda andra färdsätt än kollektivtrafiken. På flyg finns möjligheten att köpa munskydd.

Behov av åtgärder i kollektivtrafiken

Det rapporteras om ett behov av att hitta former för att motverka trängsel i kollektivtrafiken när skolterminen börjar. Några regioner rapporterar att man varit i kontakt med kommunerna för att till exempel senarelägga skoldagen för att minska trycket i rusningstid, med blandat resultat. Behovet att stänga vissa utflyktsmål om det inte går att hindra trängsel i kollektivtrafiken är också en åtgärd som länen lyfter fram.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 33länk till annan webbplats

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Läget i Västmanland

Nedan finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Västmanland har sammanställt om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter följs i länet. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

Generellt ser vi en förbättring från föregående vecka. I rapporten noteras en kraftig förbättring för allmänhetens efterlevnad av rekommendationerna vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mindre än 50 deltagare. Bäst är situationen vid idrotts- och träningsanläggningar medan efterlevnaden är lägre vid stränder, badplatser, butiker och gallerior.

Det rapporteras en generellt god efterlevnad på restauranger och kaféer. Den brist som oftast ses är att det inte är tillräckligt med utrymme mellan sittplatserna på restauranger. De yngre gästerna vill också gärna mingla och umgås med andra gäster som inte tillhör deras sällskap. Restaurangpersonalen uppger att det kan vara svårt att sätta gränser och att de hamnar i tråkiga diskussioner.

Länets aktörer rapporterar vidare om bristande information vid besöksmål och varierande möjligheter att hålla distans i butiker.

Inom kollektivtrafiken rapporteras fortsatt hög efterlevnad och hänsyn för att hålla avstånd. Beläggningsgraden på kollektivtrafiken var under perioden 20 procent, jämfört med 80–100 procent under samma period förra året. För att undvika trängsel har extraturer avgått vid behov. Oron är dock stor för trängsel inför höstens och skolstarten.

Länsstyrelsen vill understryka vikten av att alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller i och håller ut.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt