Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 30

Uteservering med tomma bord. I bakgrunden promenerar människor.

Efterlevnaden är fortsatt generellt hög men försiktighetsåtgärderna rapporterats ha minskat något bland allmänheten. Det finns en oro för ökad trängsel i kollektivtrafiken vid kommande skolstart och när människor återvänder från semestern. Mer än hälften av alla län har rapporterat att det finns stort informationsbehov för att öka efterlevnaden, och flera aktörer lyfter även behovet av mer nationellt samordnade informationsinsatser.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner.

Generellt hög efterlevnad

De flesta län bedömer att efterlevnaden generellt är hög men att det varierar mellan olika kommuner och platser. På turistmål och på platser med mycket folk i rörelse är efterlevnaden lägre och en ökad trängsel upplevs. Flera län fortsätter att rapportera att turister är mindre benägna att följa rekommendationerna än bofasta.

Efterlevnaden för olika platser varierar beroende på väder och det rapporteras att det upplevs vara svårare att upprätthålla avstånd vid restauranger och barer under kvällstid.

Försiktighetsåtgärder har minskat bland allmänheten

Flera län rapporterar att försiktighetsåtgärderna har minskat bland allmänheten i alla åldrar. En vanlig tolkning är att människor tycks vara trötta på att hålla avstånd. Det finns även en oförsiktighet bland unga personer som tror sig haft covid-19.

Hög efterlevnad i kollektivtrafik

Generellt upplevs en hög efterlevnad av rekommendationerna vid kollektivtrafik. Resenärer följer riktlinjer och rekommendationer men med vissa brister hos yngre resenärer. Beläggningsgraden rapporteras vara svår att förutspå och anpassa sig efter då det periodvis är trängsel vid inställda turer och rusningstrafik. Det rapporteras om en oro för en ökad trängsel i kollektivtrafiken i samband med skolstart.

Åtgärder har vidtagits i stor utsträckning

Flera län rapporterar att åtgärder har vidtagits i stor utsträckning. Flera kommuner använder sig av ”trängselvakter” för att sprida information om att hålla avstånd. Generellt finns det utökade möjligheter till handhygien vid allmänna platser och flertalet verksamheter har införskaffat avståndsmarkeringar och informationsskyltar. Flera län rapporterar även om de löpande kommunikations- och informationsinsatserna som sker via olika kanaler och på flera språk.

Behov av åtgärder

Mer än hälften av alla län har rapporterat att det finns ett stort informationsbehov för att kunna uppnå en högre efterlevnad. Det rapporteras om ett behov av information på olika språk, individens ansvar, verksamhetsspecifik information och ny information som allmänheten inte har sett tidigare. Flera aktörer lyfter även behovet av mer nationellt samordnade informationsinsatser.

Flera län upplever ett behov av att Folkhälsomyndigheten förtydligar riktlinjerna för trängsel i butiker, vid stränder och på turistmål. Ett antal län bedömer att det finns ett behov av stöd för att motivera allmänheten att fortsätta efterleva rekommendationerna.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 30

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka.

Läget i Västmanland

Nedan finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Västmanland har sammanställt om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i länet. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

 • I Västmanlands län upplevs hög efterlevnad vid:
  - Idrottsanläggningar
  - restauranger och caféer
  - hotell, vandrarhem och campingplatser
  - besöksmål och friluftsliv etc.
 • Efterlevnaden upplevs även ha ökat inom dessa områden sedan föregående vecka.
  Dock finns vissa bekymmer vid matcher och träningar med publik vad gäller idrotts- och träningsanläggningar. Lägst efterlevnadsgrad upplevs vid stränder, badplatser och badanläggningar respektive butiker och gallerior samt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mindre än 50 deltagare.
 • Generellt god efterlevnad hos restauranger och caféer. Dessa har varit bra på att möblera om med större avstånd mellan borden. Klagomål förekommer om att vissa restauranger inte erbjuder handsprit. Besökare är relativt bra på att hålla avstånd på restauranger. Däremot är efterlevnaden sämre på dansgolv i kombination med servering av alkohol. Allmänhetens efterlevnad vid badplatserna är svårare att kommentera denna vecka på grund av sämre badväder.
 • Klagomål om trängsel följs upp med tillsynsbesök hos verksamhetsutövaren.
 • Det finns ett fortsatt behov av informationsinsatser för att påminna om rekommendationerna, särskilt för ungdomar som inte följer rekommendationerna i önskvärd omfattning.
 • Flertalet positiva åtgärder har vidtagits av olika aktörer för att bidra till att rekommendationerna följs.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt

Dennis Lindberg

Försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Västmanlands län