Publiceringsdatum: 14 juli 2020

Senast uppdaterad: tisdag 14 juli, 09.29

Minskad klimatpåverkan
av godstransporter

Hur kan offentliga och privata transportköpare minska sin klimatpåverkan genom att ställa rätt krav på de som utför transporterna? Det framgår av en ny praktisk vägledning för köpare av godstransporter som Länsstyrelsen Västmanland har tagit fram. Målet är minskad klimatpåverkan och effektivare transporter.

Syftet med vägledningen som riktar sig till transportköpare är att ge rätt förutsättningar för åkerier att investera i mer klimatsmart teknik och klimateffektivare arbetssätt. Det kan också leda till minskade kostnader för transporterna.

I vägledningen finns flera praktiska exempel på hur transportköpare kan öka effektiviteten i transporterna. Det kan handla om att ge bättre möjligheter att samordna transporter om man tillåter längre leveranstider och större tidsfönster för när godset ska vara framme. Även bra framförhållning och leveranser på fasta dagar skapar bättre förutsättningar att slippa köra tillbaka med halvtomma fordon.

Inköpare kan också främja samlastade godstransporter genom att ändra leveransställe för inköpt gods. Det kan ske genom att leverera till en samordningscentral som sedan tar flera inköpares varor vidare i samma transport, till exempel till ett stort köpcentrum. För längre transporter kan inköpare eller upphandlare också ställa kravet att delar av transporten ska ske med tåg eller fartyg.

Områden som finns med i vägledningen är logistik, fordon, körsätt och systematiskt hållbarhetsarbete.

− Det är centralt att både beställare och leverantörer av godstransporter är inställda på att ge varandra förutsättningar att förbättra varuflödena och minska klimatutsläppen. Många åkerier efterfrågar också längre kontrakt för att de ska våga investera i ny teknik. Det är viktigt att inköpare tänker långsiktigt, säger Jan van der Horst, klimatkoordinator på Länsstyrelsen Västmanland.

Det är Länsstyrelsen Västmanland, Linköpings universitet, och konsultföretaget Trivector som har arbetat med vägledningen. Upphandlingsmyndigheten, Region Sörmland och Lantmännen och ett antal åkerier har också bidragit till vägledningen.

Vägledning för transportköparePDF

Kontakt