Publiceringsdatum: 30 juni 2020

Senast uppdaterad: tisdag 30 juni, 09.34

Fortsatt hög nivå på bostadsbyggandet i Västmanland

Under 2018 och 2019 har fler bostäder blivit byggda i länet än tidigare under 2000-talet. Under 2019 färdigställdes det över 1 200 bostäder. Det är något färre än toppnoteringen 1 400 bostäder 2018. 80 procent av de nybyggda bostäderna under 2019 var flerbostadshus och 20 procent var småhus. Det här visar Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys.

Under 2019 påbörjades byggandet av drygt 1 100 bostäder vilket är 50 färre än 2018. Länets kommuner bedömde i januari i år att det kommer att påbörjas 2 900 bostäder under de närmaste två åren. Bedömningarna ligger ofta något högre än vad som verkligen kommer igång och i år ökar dessutom osäkerheten på grund av Coronapandemin.

Årets bostadsmarknadsanalys bygger framförallt på kommunernas egna svar som rapporterats in före Coronapandemins utbrott.

- Hur pandemin kommer att påverka bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen i länet är idag svårt att svara på säger Annette Rydqvist, samhällsplanerare på Länsstyrelsen.

Även om bostadsbyggandet har varit högt de senaste åren är det fortfarande underskott på bostäder i stora delar av länet. Men efter en i stort sett oförändrad situation under en följd av år, går det i år att skönja en viss förbättring av bostadsmarknadsläget i delar av länet. I år är det sju av tio kommuner som uppger att de har underskott på bostäder. Förra året gällde detta nio av tio kommuner.

När enkäten besvarades i januari såg till exempel situationen för ungdomar bättre ut än på länge. Hälften av länets kommuner uppgav att de har underskott på bostäder för ungdomar, vilket kan jämföras med året innan då nio av tio kommuner uppgav att de hade underskott på bostäder som ungdomar efterfrågar.

De faktorer som flest kommuner framhåller som begränsar bostadsbyggandet är höga produktionskostnader, brist på attraktiv planlagd mark och svårigheter för privatpersoner att få lån.

Bostadspriserna för permanenta småhus steg med 3 procent i såväl riket som Västmanland mellan 2018 och 2019.

- Även om vi kan se en viss förbättring på bostadsmarknaden är det fortfarande svårt för många människor att etablera sig på bostadsmarknaden och att anpassa sin boendesituation efter ändrade livsförhållanden. Nyproducerade bostäder har höga priser eller hyresnivåer som hushåll med lägre inkomster ofta inte har råd med. Det är därför en utmaning att få fram lösningar för dem som inte har råd eller möjlighet att köpa eller hyra en nyproducerad bostad, fortsätter Annette Rydqvist.

Nyanlända är en grupp som ofta har en svag förankring på bostadsmarknaden och ofta får acceptera otrygga och undermåliga boendeformer och inte sällan oskäliga hyresnivåer.

Kontakt