Publiceringsdatum: 29 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 29 juni, 12.32

Två nya naturreservat i länet

Gröna träd och grönt landskap runt en liten tjärn.

Stora Bastås.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda de två nya naturreservaten Klinta i Sala kommun och Stora Bastås i Arboga kommun.

Stora Bastås är en mindre gård på Järnäshalvön vid Hjälmarens strand. Naturreservatet omfattar större delen av gårdens skogsinnehav på cirka 13 hektar. Här finns höga naturvärden kopplade till lövskog, som till exempel lind, ek. asp, al och hassel. Här trivs fågelarter som mindre hackspett, entita och stjärtmes. På våren översållas marken av vårblommor. Området utgör en viktig pusselbit i det stora sammanhängande lövlandskapet runt Hjälmaren. Det nya naturreservatet kommer så småningom att få en rastplats och en uppmärkt vandringled.

Klinta är beläget sju kilometer sydväst om Möklinta. Naturreservatet utgörs av två barrskogsområden på totalt 56 hektar. Äldre barrblandskog dominerar markerna. Skogen har fått växa utan någon större påverkan från skogsbruk de senaste decennierna. Här växer träd i olika åldrar och många kullfallna, murknande träd bidrar till att området påminner om orörd gammelskog. Blåbärsmarker blandas med skogskärr och lavtallskog. Flera naturvårdsintressanta arter har påträffats i det nya naturreservatet såsom vedtrappmossa, skogstrappmossa och gränsticka.

Områdena bidrar till att bevara värdefull natur i Västmanland och ger både ett långsiktigt skydd av biologisk mångfald samt ökar tillgängligheten för människor till skog och mark.

Kontakt