Publiceringsdatum: 22 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 22 juni, 07.33

Sprider du invasiva arter utan att veta om det?

Sjögull

Invasiva främmande arter är ett växande problem som skadar naturen så att ekosystem och dess funktioner rubbas. De hotar den biologiska mångfalden och påverkar människors och djurs hälsa. I många fall kan det innebära stor ekonomisk skada i naturen och i samhället. Du kan sprida dessa utan att veta om det.

I Sverige finns idag mer än 2 000 främmande arter och cirka 20 procent av dem är eller kan bli invasiva. I Västmanland finns ett flertal växter och djur som inte hör hemma i vår natur, men bara ett fåtal finns med på EU:s bekämpningslista.

- Lyckas vi inte stoppa spridningen och utbredningen av dessa arter kommer kostnaderna att bli höga. Förutom rena bekämpningskostnader skadar arterna förutsättningar för näringar som fiske, jordbruk och skogsindustri, säger Sandra Guldbrand, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

En del av de invasiva främmande arterna kan medföra hälsoproblem. De kan orsaka allergier och hudskador. Andra kan vara bärare av parasiter och sjukdomar som kan smitta människor och djur.

De vanligaste orsakerna till omedveten spridning är att någon har:

  • okunskap om arter och problemet med invasiva främmande arter
  • lämnat trädgårdsavfall i naturen
  • kört växtavfall i öppet släp utan att försluta
  • flyttat fiskeredskap och båt mellan olika vatten
  • tagit med frön och växter från utlandsresa
  • agnat med fisk
  • tömt damm eller akvarievatten i naturen,
  • köpt, planterat eller gett bort en invasiv växt.

Så här stoppar du invasiva främmande arter i ditt närområdelänk till annan webbplats

Bakgrund och fakta

Sedan 1 januari 2015 finns en EU-förordning med syftet att så långt som möjligt hindra att invasiva främmande arter kommer in i EU och att bekämpa de arter som redan finns här. Därför är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns på EU-listan över invasiva främmande arter. 

Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller reproducera sig. På EU-listan finns idag 30 djur- och 36 växtarter. De två vanligast förekommande växtarterna på land som ska bekämpas är jätteloka och jättebalsamin. Det är markägarens skyldighet att bekämpa och utrota dem.

Om du hittar vad du misstänker är en invasiv eller främmande art är det till stor hjälp om du rapporterar in det.

Rapportera invasiva främmande arter länk till annan webbplats

Kontakt