Publiceringsdatum: 18 juni 2020

Senast uppdaterad: torsdag 18 juni, 09.53

Licensjakt efter varg beslutas av länsstyrelserna

17 juni överlät Naturvårdsverket möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelserna ska nu utreda förutsättningarna för licensjakt i respektive län. Västmanlands län kommer att ingå i den arbetsgrupp som utreder frågan.

Licensjakt kan vara aktuellt om vargpopulationen har en så kallad gynnsam bevarandestatus. Populationens storlek ska ligga över referensvärdet och den genetiska variationen ska vara god. Under de senaste åren har stammen legat nära referensvärdet och trenden för populationen har varit nedåtgående, och därför har licensjakt inte varit aktuellt.

2020 års inventeringsresultat visar på en ökning av antalet vargkullar. Antalet vargar var enligt vinterns inventering fler än miniminivån för det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, och därför har Naturvårdsverket beslutat att delegera möjligheten att besluta om licensjakt på varg till länen i det området. Delegeringen innebär en möjlighet att besluta om licensjakt på varg inom enskilda län, förutsatt att det går att motivera utifrån aktuell lagstiftning i Sverige och EU och den regionala förvaltningsplanen.

Senast den 1 oktober 2020 ska länsstyrelserna fatta ett eventuellt beslut om licensjakt efter varg under vintern 2021. Antalet nya vargkullar mellan förvaltningsområden varierar och det får betydelse för länsstyrelsernas bedömning.

Länsstyrelsen Västmanland kommer utreda frågan och även föra en diskussion i Viltförvaltningsdelegationen. Viltförvaltningsdelegationen består av företrädare för politik och intresseorganisationer och har ett viktigt uppdrag i den regionala viltförvaltningen.

- Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan vi eventuellt kan fatta beslut om licensjakt av varg. Vi kommer att jobba med frågorna i en arbetsgrupp med flera län involverade och vi inleder det arbetet så snart som möjligt. säger Johan Wretenberg, avdelningschef för naturvården på Länsstyrelsen Västmanland.

 

Läs om beslutet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt