Publiceringsdatum: 17 juni 2020

Senast uppdaterad: onsdag 17 juni, 08.42

En miljon för att skapa attraktiva miljöer för våra pollinerare

Svart-orange humla på en blå blomma.

Humlornas halfpipe, blomsterängar, sandblottor och bihotell. Länsstyrelsen har beviljat sammanlagt nästan en miljon kronor till fem olika lokala naturvårdsprojekt i tre kommuner. I projekten ska flera åtgärder genomföras för att skapa bättre förutsättningar för fjärilar, humlor och vilda bin.

I Sala kommun har tre LONA-projekt beviljats stöd. I det första ska kommunen omvandla vissa gräsytor till ängsmark. Istället för att klippa gräset kort ska blomsterängar sås. På sensommaren när blomningen är över kommer ängarna slås. Det slagna gräset får torka på plats och sedan samlas in som hö. I ett annat projekt ska en pollinatörspark skapas i bostadsområdet Räven. I parken kommer det att finnas ängar, blommande träd och buskar och ett insektshotell. Dessutom ska en pergola med sittplatser byggas.

-Det kommer att bli trevligt för både människor och pollinerare. På platsen ska även informationstavlor sättas upp med intressant information om till exempel humlor och vilda bin, säger Cecilia Murelius, handläggare på Länsstyrelsen.

I det tredje Sala-projektet ska miljön runt en skatepark fyllas med blommande blommor istället för att asfalteras. Projektet har fått namnet Humlornas halfpipe.

-Sala tätort har många grönytor. När ett område i parken skulle göras om från minigolfbana till skatepark så ville vi fortsätta den traditionen och få till en yta som bara var hårdgjord där det behövdes för själva anläggningen. Både för den biologiska mångfalden, som buffert av dagvatten och för den allmänna trivseln. Vi tänker också att det är ett bra område att lyfta medvetenheten om biologisk mångfald och pollinerande insekter och att vi kan nå en grupp som kanske inte annars nås av oss på kommunen, säger Anna Winnersjö-Edholm, kommunekolog på Sala kommun.

Västerås kommun planerar att genomföra en rad åtgärder för att gynna framförallt vilda bin på Badelundaåsen. Bland annat kommer kommunen att bekämpa invasiva arter och röja sly och träd. Tre insektshotell ska placeras ut och flera sandblottor och bibäddar ska anläggas. Även här ska nya informationstavlor sättas upp.

-Många sällsynta vilda bin bygger bon i sandiga miljöer. Genom att ta bort växtlighet på vissa ställen och låta sanden i åsen blottas eller göra nya sandhögar kommer bina att ha lättare att hitta någonstans att bygga bon, berättar Cecilia Murelius.

Köpings kommun kommer att satsa på att anlägga en 500 kvadratmeter stor äng och plantera insektsvänliga buskar på en 300 kvadratmeter stor yta. Kommunen ska även plantera fem insektsvänliga träd.

-LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Det är glädjande att de här projekten kommer att ge attraktiva miljöer för fjärilar, humlor och andra pollinerande insekter, avslutar Cecilia Murelius.

Beviljade LONA-ansökningar:

  • Slåtter av gräsytor i Sala kommun, 20 000 kronor
  • Pollinatörsparken Räven i Sala kommun, 279 800 kronor
  • Humlornas halfpipe i Sala kommun, 65 000 kronor
  • Pollineringsprojektet blommor och bin i Hästhagen i Köpings kommun, 110 000 kronor
  • Bimiljöer längs Badelundaåsen i Västerås kommun, 619 250 kronor.

Om LONAlänk till annan webbplats

Kontakt