Publiceringsdatum: 15 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 15 juni, 16.06

Länsstyrelsen ska samordna arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Närbild på ett krossat hjärta i keramik mot en blå himmel. I bakgrunden flera bostadshus med balkonger. 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

I lägesbilderna ska kommunerna göra bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Länsstyrelsen ska samordna arbetet

Länsstyrelsen får i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilderna och lämna in underlaget till regeringskansliet.

– Vi har sedan pandemins inledning följt utvecklingen i länet och förser redan i dag regeringskansliet med regelbundna lägesbilder. När det gäller våld i nära relationer men även annan social utsatthet så har vi regelbundna lägesavstämningar med länets kommuner. Det nya uppdraget innebär att vi vid två tillfällen ska leverera fördjupade bilder på kommunal nivå inom det sociala området, säger Stefan Renlund, chef för avdelningen för Samhällsutveckling.

Lägesbilderna ska genomföras vid två tillfällen, dels inför sommaren, dels under september 2020 i uppföljande syfte.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer.

Social problematik och social utsatthet

Risker för social problematik kan handla om minskad social trygghet som följd av att färre vuxna och äldre vistas på offentliga platser samtidigt som fler ungdomar är ute under en större del av dygnet under sommaren. Sådana risker kan också handla om att brist på meningsfulla aktiviteter och sommarjobb får negativa sociala följder.

– Det finns en risk att vissa sociala problem i länet förvärras till följd av pandemin. Barn i utsatta familjer kan fara mer illa, våld i nära relationer riskeras öka men även att exempelvis spel- och/eller alkoholmissbruk kan uppstå eller förvärras. Även brist på meningsfulla aktiviteter för barn och avsaknad av sommarjobb för ungdomar kan få negativa sociala konsekvenser. En samlad lägesbild över länets utmaningar, men även goda exempel på kommunala åtgärder kommer att vara till stor hjälp för att hantera eventuella negativa sociala följder av covid-19-pandeminen.

Åtgärder kan exempelvis handla om fler vuxna på vissa platser, ökad närvaro av uppsökande verksamheter stöd till utsatta barn och familjer, aktiviteter för barn och ungdomar och information till grupper som är svåra att nå.

Lägesbilderna ska också innefatta risker och åtgärder som rör social utsatthet. Det finns exempelvis en ökad risk för att barn i utsatta familjer far mer illa samt risk för våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, om fler är hemma och mer isolerade med anledning av covid-19.

Kontakt