Publiceringsdatum: 8 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 8 juni, 07.00

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

Beslut för Köpings kommuns vattentäkt vid Kindbro

Länsstyrelsen har den 2 juni 2020 fastställt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Kindbro i Köpings kommun. Beslutet har fattats med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken. Länsstyrelsen delger berörda sakägare genom kungörelse.

Handlingarna hålls tillgängliga på Länsstyrelsen.

Har du frågor, kontakta vattenhandläggare Erika Andersson.

Den som vill överklaga Länsstyrelsens beslut kan göra det skriftligen till regeringen. Skrivelsen med överklagandet ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län senast den 29 juni 2020.

Ange dnr: 513-3693-19

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Besöksadress: Västra Ringvägen 1, Västerås

Telefon 010–224 90 00 (växel)