Publiceringsdatum: 2 juni 2020

Senast uppdaterad: torsdag 4 juni, 08.12

Vattenförvaltningsutredningens förslag leder inte till bättre vatten i Sverige

Långsjön i Surahammar

Länsstyrelsen i Västmanlands län, tillika vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, har lämnat sina synpunkter på regeringens remiss ”Betänkande av vattenförvaltnings­utredningen”. Bland annat anser Länsstyrelsen att den föreslagna omorganisationen av svensk vattenförvaltning är ogenomtänkt och skulle riskera arbetet med att nå målen i EU:s vattendirektiv.

Vattenförvaltningsutredningen presenterade sitt betänkande 18 december förra året. Utredningen föreslår bland annat en ny organisation, där Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ges en större roll och dagens fem regionala vattenmyndigheter avvecklas.

Länsstyrelsen i Västmanland anser, liksom Statskontoret och en rad andra myndigheter, att utredningen inte visar hur den föreslagna organisationen skulle kunna leda till förbättringar i svensk vattenförvaltning.

- Vi delar utredningens uppfattning om att det finns behov av en hel del förbättringsåtgärder inom svensk vattenförvaltning. Men vi kan inte se att utredningen visat hur detta skulle kunna lösas genom en omorganisation som bland annat genom nedläggning av vattenmyndigheterna kan innebära att den regionala delaktigheten och påverkansmöjligheterna kan riskera att elimineras, säger landshövding och tillika ordförande i vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt Minoo Akhtarzand.

Vidare instämmer Länsstyrelsen i de behov av förbättringar som utredningen pekar på. Som till exempel:

  • att mer konkreta åtgärder ska genomföras
  • förbättrad rapportering till EU
  • ökad dialog med kommuner och genomförare
  • förbättrad vägledning från nationella myndigheter.

- En av de viktigaste faktorerna för att uppnå nämnda förbättringar är att skapa en bättre finansiering i alla led av vattenförvaltningen och förtydliga ansvarsfördelningen, säger Minoo Akhtarzand.

Förslaget går också emot EU:s direktiv om att vattenförvaltningen ska följa vattnets naturliga avrinningsområden och inte administrativa gränser som län och länder och att beslut ska fattas på så lokal nivå som möjligt. En omorganisation skulle göra det svårt för Sverige att leva upp till EU:s krav.

Risk för onödiga kostnader och kompetensbrist

Vidare skriver Länsstyrelsen att en omorganisation riskerar att tid, kraft och resurser i Sverige läggs på omorganisering istället för på sådant som kan leda till förbättrat resultat i vattenmiljön. Förslagen kan komma att det leda till kompetensbrist och sämre vattenförvaltning under avsevärd tid framåt.

Remiss SOU 2019:66 En utvecklad vattenförvaltninglänk till annan webbplats

Bakgrund

Vattenförvaltningsutredningen har haft i uppdrag att utreda och utvärdera ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen. Lämna förslag på hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning. I uppdraget har även ingått att föreslå hur finansieringen av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan säkerställas samt lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen föreslår en rad förändringar där bland annat riksdagen och regeringen får tydligare roller och där styrsignaler, finansiering och uppföljning hänger ihop utifrån ordinarie förvaltningsstruktur.

Kontakt