Publiceringsdatum: 26 maj 2020

Senast uppdaterad: tisdag 26 maj, 09.15

Vägledning för hållbara transporter

Broschyrer och plansch med bilder på olika humlor.

Hur kan åkerier minska sina kostnader för bränsle och därigenom även minska sin klimatpåverkan? Det framgår av en ny praktisk vägledning för åkerinäringen som Sveriges åkeriföretag och Länsstyrelsen Västmanland gemensamt tagit fram. Syftet är att främja hållbara godstransporter i hela landet.

I vägledningen finns tips och inspiration och flera praktiska exempel på hur åkerier kan minska bränsleanvändningen och sina kostnader. Syftet med vägledningen är att minska godstransporternas negativa klimatpåverkan och att stärka åkeriföretagens konkurrenskraft.

Områden som finns med i vägledningen är logistik, fordon, drivmedel, körsätt och systematiskt hållbarhetsarbete. Målet är att åkeriföretag ska kunna minska sin bränsleanvändning genom till exempel förbättrad aerodynamik, val av bränsle och dialog om leveranstider med sina kunder.

− Transportföretagen har idag alla möjligheter att i samverkan med andra berörda lyfta fram sina positioner när det gäller omställningen till ett hållbart transportsystem, bland annat genom att satsa på ny teknik och förnybart bränsle. Den här vägledningen är ett bra exempel på när myndigheter och privata företag använder sina förenade kunskaper för att minska det gemensamma klimatavtrycket. Regeringens ambition är att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. För att nå den målsättningen krävs kraftsamling och många olika innovativa initiativ, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Det är Länsstyrelsen Västmanland, Sveriges Åkeriföretag, Linköpings universitet, Upphandlingsmyndigheten och konsultföretaget Trivector som har arbetat med vägledningen. Flera åkerier har också gett synpunkter under resans gång.

− Transportsektorns omställning är helt central för att Sverige ska fortsätta fungera samtidigt som vi når våra klimatmål. Vi inom åkeriföretagen vill gärna delta i utformningen av framtidens transportpolitik och då måste vi också vara med och ta ansvar och göra det vi kan för att effektivisera och finna de bästa lösningarna. Vi hoppas att våra medlemsföretag nu ska ta till sig den här vägledningen och verkligen testa den i praktiken, säger Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag.

Vägledning för hållbara transporterPDF

Kontakt