Publiceringsdatum: 14 maj 2020

Senast uppdaterad: onsdag 3 juni, 12.48

Lediga uppdrag som notarius publicus och biträdande notarius publicus

Länsstyrelsen i Västmanlands län kungör härmed uppdrag som notarius publicus och biträdande notarius publicus i Västmanlands län enligt förordningen (1982:327) om notarius publicus som lediga, främst i Västerås, Sala, Fagersta och Köpings kommun.

Notarius publicus och biträdande notarius publicus kan eventuellt sökas i andra kommuner om behov finns. För att kunna bli förordnad som notarius publicus ska sökanden ha avlagt juristexamen, ha tillräckliga språkkunskaper, inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt vara lämplig i övrigt för uppdraget. Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen göra undantag från kravet på juristexamen.

Till ansökan ska bifogas underlag som visar att ovanstående krav är uppfyllda.
Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Västmanlands län, Juridikenheten, 721 86 Västerås, senast måndagen den 8 juni 2020.

Kontakt