Publiceringsdatum: 3 april 2020

Senast uppdaterad: fredag 3 april, 10.50

Det här gör Länsstyrelsen för länets företagare

Foto av hög med pappersfakturor

Den pågående pandemin innebär stora påfrestningar för många företag i länet. Kraftigt reducerad efterfrågan på varor och tjänster leder för många till sjunkande lönsamhet och likviditet. Länsstyrelsen vidtar nu tillfälliga åtgärder för att underlätta för det privata näringslivet.

Länsstyrelsen i Västmanlands län ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med regionen, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer. I spåren av spridningen av coronaviruset och covid-19 drabbas det privata näringslivet hårt.

Landshövdingen har därför beslutat att länsstyrelsen omgående ska vidta följande tillfälliga åtgärder för att underlätta för företagen:

 • Snabbare betalning av leverantörsfakturor.
  Granskning och attest av leverantörsfakturor sker skyndsamt och fakturorna går därefter omgående till betalning.
 • Möjlighet för företagare att ansöka om anstånd med betalning eller upprättande av avbetalningsplan.
  Om du önskar avvakta med en avgift som ska betalas in till länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring länsstyrelsens växel, telefon 010-224 90 00. Du kan också skicka e-post till vastmanland@lansstyrelsen.se.
 • Återbetala avgifter om ärenden dras tillbaka.
 • Skjuta upp kontroller och tillsynsbesök som kan vänta till hösten och därmed även debiteringen av tillhörande avgifter.
 • Senarelägga fakturering av miljöskyddsavgifter till hösten.
 • I möjligaste mån boka om lokaler för konferenser och andra möten till senare tillfällen, istället för att avboka.
 • Kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Utöver detta prioriterar nu länsstyrelsen särskilt vissa områden som kan underlätta för företag såsom:

 • verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • utbetalning av jordbruks- och landsbygdsstöd
 • utbetalning av energi- och bostadsstödsärenden
 • utbetalningar av statliga stöd för investeringar
 • övrig bidragsadministration

Kontakt