Publiceringsdatum: 24 mars 2020

Senast uppdaterad: tisdag 24 mars, 13.56

Länsstyrelsens verksamhet har fokus på samordning av insatser och kommunikation kring covid-19

Att samordna samhällets insatser och kommunikation är ett av länsstyrelsernas främsta uppdrag i en kris. Just nu arbetar Länsstyrelsen i Västmanlands län med att samordna länets aktörer för att möta de utmaningar som smittspridningen av det nya coronaviruset ger. Med anledning av det behöver Länsstyrelsen prioritera bland sina uppdrag. Vi har därför beslutat att ställa in vissa planerade aktiviteter och tjänsteresor för att minimera smittspridning i samhället.

Länsstyrelserna bedriver ett aktivt krisarbete runtom i landet för att hantera spridningen av covid-19. Arbetet består bland annat i att samordna stat, regionerna, kommunerna och andra berörda aktörer ifråga om smittskyddsaspekter, men också att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner bibehålls i landet. Länsstyrelserna har tillsammans dessutom bildat ett nationellt samordningskansli för att på ett effektivt sätt kunna förse regeringskansliet och centrala myndigheter med samlade lägesbilder från länen.

Länsstyrelsen i Västmanlands län följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Regionalt sker samverkan med aktörerna inom Västmanlands läns krisberedskapssamverkan, U-Sam. Arbetet inom U-Sam har sedan ett par veckor varit igång på alla nivåer med veckovisa avstämningar och Skype-möten.

– Det är naturligt att vi nu samordnar oss ännu mer, dels för att effektivisera vårt eget arbete med krisberedskap, dels för att stärka kontakterna gentemot de nationella myndigheterna. Här kommer erfarenheterna från bränderna 2014 och 2018 till stor nytta. Dessutom inger dessa erfarenheter hopp om att genom en målmedveten samverkan och systematiskt arbete även att denna gång kunna övervinna krisen, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

För att bidra till att minimera smittspridning i samhället har Länsstyrelsen tagit beslut att ställa in vissa planerade aktiviteter och minska antalet tjänsteresor och fysiska möten.

- I det här läget behöver Länsstyrelsen prioritera bland sina uppdrag. Syftet är en långsiktigt hållbar planering där personal som vanligtvis har andra arbetsuppgifter i stället arbetar i Länsstyrelsens krisledningsstab. Naturligtvis fortsätter vi följa lagar och förordningar och agera rättssäkert. Vi hoppas att allmänheten, företag, organisationer och andra aktörer har förståelse och överseende för att Länsstyrelses handläggningsrutiner just nu kan bli något försenade. Vårt fokus för närvarande är att i första hand samordna länets krisarbete med covid-19 för en långsiktig bevarande av samhällsviktiga funktioner, avslutar landshövding Minoo Akhtarzand.

Kontakt