Publiceringsdatum: 26 februari 2020

Senast uppdaterad: onsdag 26 februari, 09.34

12 miljoner till länets kulturmiljöer

Strömsholms kanal

Strömsholms kanal Foto: Kerstin Alvinge

Länsstyrelsen får 12 miljoner kronor från Riksantikvarieämbetet till kulturmiljövård i länet. Bidragen ska användas till att vårda, informera om och förbättra tillgängligheten till länets kulturhistoriska miljöer. Länsstyrelsen får extra medel för åtgärder på byggnadsminnet konsistoriehuset intill domkyrkan i Västerås. Även i år prioriteras också restaureringen av slussportarna i Strömsholms kanal.

Konsistoriehuset i Västerås

Länsstyrelsen har fått särskilda pengar för att åtgärda tak- och murverkskonstruktionen på Konsistoriehuset. Konsistoriehuset är en del av den värdefulla kulturmiljön kring Västerås domkyrka. I samband med att Svenska kyrkan påbörjade arbetena på taket under förra året har stora problem upptäckts med såväl takkonstruktionens bärande delar som murverkets konstruktion. Det behöver nu åtgärdas för att långsiktigt bevara och förvalta byggnadsminnet.

Strömsholms kanal

Länsstyrelsen har även fått särskilda pengar för att stödja Strömsholms kanal AB i arbetet med att renovera flera slussportar med tillhörande trösklar. Tidigare arbeten med slussportarna har gjorts med antikvariskt felaktiga metoder och material. Det gör att det nu finns ett omfattande behov av renovering för att kanalen ska fungera och för att det ska vara säkert att använda kanalen som farled. Strömsholms kanal AB verkar för att kanalen ska vara en levande kulturmiljö i Bergslagen och att kanalmiljön ska vara öppen och tillgänglig för allmänheten.

Byggnadsvård

Den största delen av kulturmiljöbidraget går till byggnadsvård. Oftast ger Länsstyrelsen bidrag till skyddade miljöer och byggnader där det finns stora behov, till exempel omläggning av plåttak eller restaurering av putsade fasader. Årets fördelning till enskilda projekt är ännu inte färdig.

Andra exempel på vad bidragspengarna ska användas till:

  • Slutföra upprustningen av kolhuspelarna i Trummelsbergs bruk i Fagersta kommun och utveckla tillgängligheten i området.
  • Uppmärksamma och utveckla skötseln av länets spännande fornlämningar.
  • Att göra kulturreservatet Bråfors bergsmansby tillgängligt för allmänheten, bland annat genom att genomföra Bråforsdagarna den 27-28 juni, samt vårda landskap och bebyggelse i reservatet.
  • Öka kunskapen kring kommunernas kulturmiljöer
  • Lämna bidrag till enskilda fastighetsägare för arkeologiska undersökningar.
  • BRUK 2.0 - vidareutveckla arbetet med ett urval kulturmiljöer i länet kopplade till Bergslagens kulturarv med tillhörande naturområden, för att skapa attraktiva livsmiljöer, starkt näringsliv och kvalitativa besöksmål. I Västmanland är arbetet inriktat på att utveckla vattennära boende i slussvaktarbostäderna längs Strömsholms kanal.

Årets kulturmiljövårdsanslag för hela landet är 275 miljoner kronor. Mer information om bidrag till kulturmiljövård hos Riksantikvarieämbetet:

https://www.mynewsdesk.com/se/riksantikvarieambetet/pressreleases/riksantikvarieaembetet-foerdelar-mer-aen-275-miljoner-kronor-till-kulturmiljoevaard-2974184länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt