Publiceringsdatum: 18 februari 2020

Senast uppdaterad: tisdag 18 februari, 08.40

Samråd om viktiga vattenfrågor - här är synpunkterna

Bilden visar ett oroligt vatten med skum på ytan.

Foto: Per Nilsson

Under 2019 höll Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt samråd om ”viktiga vattenfrågor” i distriktet. Synpunkterna från de drygt 90 instanser som svarade finns nu sammanställda.

Samrådet syftade till att ta reda på om Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt fått med de viktigaste frågorna och identifierat de största hindren för att vattenförbättrande åtgärder ska kunna genomföras, eller om det bör göras omprioriteringar när det gäller förvaltning av sjöar, vattendrag och kust- och grundvatten. Totalt lämnade 93 instanser in synpunkter. Bland de som svarat är kommuner, kommunala bolag, länsstyrelser, vattenorganisationer och nationella myndigheter.

- Vårt vattendistrikt har fått många genomarbetade och konstruktiva synpunkter under samrådet. Merparten av samrådsinstanserna tycker att vi har fångat upp de viktigaste frågorna i samrådsdokumentet, men några instanser pekar ut frågor som de anser saknas. Sammantaget har vi fått ett bra underlag att gå vidare med i arbetet inför kommande förvaltningsplan, säger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Majoriteten av de som svarat anser att Norra Östersjöns vattendistrikt fångat de viktigaste vattenfrågorna. Några instanser saknar beskrivningar av arbetet kopplat till kraftigt modifierade vatten. Andra lyfter också att de saknar frågor kopplade till vattenlandskapets kulturarv och beskrivningar av hur dessa värden vägs in i arbetet. Många instanser har konkretiserat och preciserat utmaningarna ur sina perspektiv.

Bristande stöd och vägledning

Flera kommuner, däribland Nacka, Stockholms stad och Uppsala, efterlyser bättre vägledning från centrala myndigheter kring hur tillsyn på miljöfarliga verksamheter som påverkar vatten ska bedrivas. Nacka kommun lyfter bristen på vägledning i dessa frågor som en av de viktigaste orsakerna till att de kommunala åtgärderna inte har skett i den takt som var önskvärt enligt vattendirektivet. Strängnäs kommun lyfter ett behov av stöd kring hur miljökvalitetsnormer ska tolkas och användas i olika prioriteringar och kravställningar. Uppsala vatten berör samma fråga och efterlyser tydlig vägledning kring hur de ska förhålla oss till icke-försämringskravet i en växande stad.

- Vi kan konstatera att de synpunkter som kommit in rörande behov av mer vägledning stämmer väl överens med den bild vi har fått tidigare, från framförallt kommuner. Även om det inte ligger inom vattenmyndigheternas ansvarsområde att ta fram sådan vägledning kan vi ha en stödjande roll. Vi kan också använda våra kanaler för att framföra behoven. Vattenfrågor berör i stort sett alla delar av samhället och det är många aktörer som behöver delta för att arbetet ska bli framgångsrikt, avslutar Anna Linusson.

 

Kontakt