Publiceringsdatum: 17 december 2019

Senast uppdaterad: tisdag 17 december, 08.28

Under december får lantbrukarna i Västmanland sina jordbrukarstöd

En grusväg som går genom ett landskap med plöjda åkrar.

Under december får 1481 lantbrukare i Västmanland sammanlagt cirka 296 miljoner i jordbrukarstöd. Stöden betalas ut till lantbrukare för att sköta mark och djur. Det ska främja en levande landsbygd, miljövänliga jordbruksmetoder och ge konkurrenskraftiga lantbruksföretag.

De stöd som betalas ut i december är gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga lantbrukare. Stöden finansieras helt av EU. Även miljöersättningar, stöd för ekologisk produktion och kompensationsstöd betalas ut. Stöden finansieras både av EU och Sverige. Det är Länsstyrelsen som handlägger, kontrollerar och beslutar om utbetalning för jordbrukarstöden. Jordbruksverket betalar sedan ut stöden till lantbrukarna.

- Jordbrukarstöden är viktiga för att förbättra jordbrukets konkurrenskraft och för att säkerställa att vi har tillräckligt med livsmedel. De bidrar också till att jordbruket drivs på ett hållbart sätt. Under december fattar vi beslut om att betala ut cirka 296 miljoner kronor till länets lantbrukare i jordbrukarstöd, säger Maria Ek, chef för Avdelningen för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen.

Den allra största delen av jordbrukarstöden, 221 miljoner, består av gårdsstöd och förgröningsstöd. Gårdsstödet syftar till att öka lantbrukets konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Syftet med förgröningsstödet är att minska jordbrukets klimatpåverkan och främja den biologiska mångfalden. Alla stödberättigade lantbrukare i länet får sin utbetalning i december för de två stöden.

Stödet till unga lantbrukare ska göra det lättare att starta ett jordbruksföretag och underlätta vid generationsväxling. Nötkreatursstödet ökar möjligheten till en lönsam mjölk- och köttproduktion. Alla utom några enstaka lantbrukare får utbetalningen i december.

För miljöersättningarna, stöd till ekologisk produktion och kompensationsstöd beslutar vi om utbetalning för drygt 90 % av beloppet. Resterande del av utbetalningarna dröjer till nästa år.

Miljöersättningarna bidrar till att hålla betesmarker och slåtterängar öppna, minska näringsläckaget och öka vallodlingen i Sverige. Stödet för certifierad ekologisk produktion syftar till att öka den ekologiska produktionen i landet.

Kompensationsstödet är ett stöd för de som har jordbruksmark i områden där det är svårare att odla. Det leder till att en större del av vårt jordbrukslandskap kan hållas öppet.

Kontakt

Maria Sillén

Handläggare