Publiceringsdatum: 5 november 2019

Senast uppdaterad: tisdag 5 november, 13.29

Tre nya naturreservat i länet

Små vita blommor på en stenhäll.

Hällebräcka som växer i naturreservatet Mergölen.

För första gången i länets historia har ett naturreservat kunnat bildas på initiativ av markägarna som ansåg att deras skog var värd att bevaras för framtiden. Nu har beslutet om att bilda det naturreservatet och två andra i vunnit laga kraft. De nya naturreservaten är Virsbo-Näs i Surahammars kommun, Mergölen i Sala kommun och Grisnäs i Skinnskattebergs kommun. 

Markägarna kring gården Grisnäs ansåg att skogen runt gården var viktigt att bevara för den biologiska mångfalden och för kommande generationer. De kontaktade Länsstyrelsen och förslog att området skulle få bli ett naturreservat.

- Det är extra roligt vi kunnat bilda ett naturreservat efter att markägare kontaktat oss. Det har aldrig hänt förut att ett nytt reservat i Västmanland kunnat bildas efter ett sådant initiativ. De som äger mark har ju ofta mycket större kännedom än oss om hur fin och värdefull marken är, säger Jacob Rudhe, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Markerna i Grisnäs är omväxlande med glesa tallskogar på höjderna och gran- eller blandbarrskog i flackare terräng. Kring gårdsmiljön finns ljusare lövskog där blåsippor, orkidéer, olvon, tibast och brakved trivs.

Naturreservatet Mergölen ligger sydväst om Sala tätort och är ett av stadens populäraste friluftsområden. I området finns flera välanvända stigar, både för vandring och cykling. Det nya naturreservatet består av gamla tallskogar på kalkrik berggrund, en skogstyp som är mycket ovanliga utanför Gotland. Den speciella miljön innebär att artrikedomen är stor och att hotade och sällsynta arter som mosippa, hällebräcka och slät taggsvamp trivs.

Virsbo-Näs är ett litet men naturskönt skogsområde ute på näset i Virsbosjön. Skogen är gammal och har fått stå orörd under en längre tid vilket gjort att det finns gott om döda och döende träd som fått brytas ner i naturens egen takt. Flera ovanliga och hotade arter trivs i området, till exempel brunpudrad nållav som trivs i skrymslen vid basen av gamla träd och gräddticka och kötticka som finns på döda barrträd.

Områdena bidrar till att bevara värdefull natur i Västmanland och ger både ett långsiktigt skydd av biologisk mångfald samt ökar tillgängligheten för människor till skog och mark. Naturreservaten omfattar tillsammans 123 hektar.

Kontakt