Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om uppdatering av stadgar för Strömsholms och Munktorp södra viltförvaltningsområde

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 17 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden områdesföreningens beslut om ändring av §13 och § 11 punkt 18 i stadgarna för Strömsholms och Munktorp södra viltvårdsområde.

Ändringarna innebär att styrelsen beslutar hur kallelse till jaktstämma ska ske samt att stämman ska bestämma sättet för delgivning av beslut tagna av stämman och styrelsen. Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västmanlands län, Receptionen, Västra Ringvägen 1, Västerås, tel. 010-224 90 00.     

Den som vill överklaga beslutet kan göra det skriftligen till Förvaltningsrätten i Uppsala. Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län, Avdelningen för naturvård, 721 86 Västerås, senast fem veckor från Länsstyrelsens beslutsdatum. Ange diarienummer 218-3768-2019.

Beslut med bilagor.pdfPDF

Kontakt