Publiceringsdatum: 28 juni 2019

Länsstyrelsens arbete med brandrisk, torka och vattenbrist i Västmanland

Inför och under sommaren 2019 arbetar Länsstyrelsen i Västmanland på olika sätt utifrån risken för torka och skogsbränder. Här är några exempel på vad som görs i förebyggande syfte.

Bemanning

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har tagit lärdom från de stora skogsbränderna 2018. Tillsammans har vi tagit fram en gemensam riktlinje för personalförsörjning vid stora samhällsstörningar. Den innebär att det dels kommer finnas personal beredd att samordna länsstyrelsernas resurser samt personal till att samverka med andra centrala myndigheter, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För att möjliggöra detta har sommarens semesteruttag planerats utifrån regionala riskbilder.

Syftet med denna gemensamma riktlinje är att upprätthålla det geografiska områdesansvaret, arbeta med lägesbilder kopplat till en situation likt den 2018 med extrem torka samt en förmåga till utökad samverkan med centrala myndigheter. Riktlinjen bygger på en rad vägledningar och planer. Bland annat en vägledning för eldningsförbud, regionala planer för övertagande av kommunal räddningstjänst samt ett effektivt utnyttjande av frivilliga resurser.”

Länsstyrelsen Västmanland

På funktionen för samhällsskydd och beredskap har bemanningen ökats under sommaren och stabschefer har utsetts för perioden.

Samverkan

U-Sam

När en allvarlig samhällsstörning inträffar är det viktigt att alla aktörer vet vad de ska göra och hur vi ska arbeta tillsammans. Därför arbetar vi med samverkan i länet. Vi arbetar i arbetsgrupper och nätverk som utgår från vår styrgrupp och vårt regionala krishanteringsråd.

U-Sam, Krisberedskap i Västmanland, består av representanter från länets tio kommuner, räddningstjänst, polis, Region Västmanland, Försvarsmakten, SOS Alarm AB, Sveriges Radio P4 och Länsstyrelsen, som är sammankallande.

Varje torsdag håller Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap, TiB, ett omvärldsbevakningsmöte där aktörerna i U-Sam informerar varandra om aktuella frågor.

Krisberedskap i Västmanlandlänk till annan webbplats

Seminarium "Redo inför sommaren 2019"

Under årets krisberedskapsvecka, v 19, ordnade Länsstyrelsen ett seminarium på tema "Redo inför sommaren". Där lyftes bl a vattenförsörjningsfrågor och landsbygds- och djurfrågor inför sommaren.

Sammanfattning av Redo inför sommaren 2019länk till annan webbplats

Samverkan med MR och LRF

Länsstyrelsen i Västmanland har tillsammans med MR Västmanland (Sveriges Maskinringar Västmanland) och LRF Mälardalen (Lantbrukarnas riksförbund) inlett samverkan inför sommaren. Genom att etablera kontaktvägar och en förståelse för varandras förmågor och resurser ska samverkan vid en samhällsstörning bli mer effektiv och samordnad.

Det pågår inom Maskinringen och LRF en resursinventering som ska leda till ett register över resurser (exempelvis gödseltunnor som kan användas för släckning) och förmågor som kan användas vid en samhällsstörning.

Laddar tunnorna inför brandsäsongenlänk till annan webbplats

LRF har tagit fram checklistor och rutiner för hur de ska agera när de engageras i släckningsarbete vid skogsbränder. De har även samordnat med beredskap dygnet runt och går att nå via TiB Länsstyrelsen.

Skogsbrandrisk

Skogsbrandsbevakning med flyg

Skogsbrandsbevakning med flyg utförs på beslut av Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap, TiB, utifrån aktuell brandriskprognos. Beroende på hur hög brandrisken är kan TiB beställa en eller flera flygningar per dag. Det finns två flygslingor:

Ordinarie slinga
Johannisbergs flygplats – Arboga – Heds kyrka – Hedkärra (Oti vägskäl) – Möklinta – Sala – Seglingsberg – Johannisberg flygplats.

Södra slingan
Johannisbergs flygplats – Arboga – Skogstorp – Stallarholmen – Johannisbergs flygplats

Torka och vattenbrist

Länsstyrelsen sammanställer kontinuerligt lägesbilder angående grundvattennivåer och vattennivåer samt gör konsekvensanalyser kopplat till torka och värme. Lägesbild meddelas minst varje vecka på torsdag morgon vid U-Sams ordinarie omvärldsbevakningskonferens.

Betesförmedling

Länsstyrelsen har infört en digital mark- och betesförmedlingstjänst mellan markägare och djurägare, för att hitta och erbjuda mark och bete.

Betesförmedlinglänk till annan webbplats

Kontakt

Funktionen för samhällsskydd och beredskap

Telefon 010-224 90 00 (vxl)