Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kvinnofridssamordnare höjer kvaliteten på arbetet mot våld,
men är ingen patentlösning

Illustration av kvinna som håller ett barn i handen. De är på väg mot en skylt som det står kvinnojour på.

Länsstyrelsen i Västmanland har utvärderat effekten av länets kommunala kvinnofridssamordnare. Utvärderingen visar på ökad kvalitet i arbetet mot våld i nära relationer, men inte för alla. Organisation och kombination med andra arbetsuppgifter spelar roll. Även mindre kommuner, som inte har kvinnofridssamordnare, har lyckats nå bra resultat genom samordning av egna team.

Länsstyrelserna är navet i genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin innehåller fyra delmål, varav ett är förbättrad kunskap och metodutveckling. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver och har därför en central uppgift i att förebygga våld och stödja drabbade.

- För att skydd och stöd ska ge full effekt behöver många aktörer samverka kring våldsutsatta vuxna och barn, men också för att kunna ge insatser till våldsutövare. Flera av länets kommuner har därför kvinnofridssamordnare och i förhållande till resten av landet är andelen kommunala samordnare hög i Västmanland. Rollen är relativt ny och har utformats olika i kommunerna vilket gör det intressant att utvärdera effekten, säger Pernilla Börjesson, funktionsledare på Länsstyrelsen Västmanland.

Utvärderingen genomfördes i Västmanlands län under slutet av 2018 och början av 2019. Den är kvalitativ och bygger till största delen på intervjuer med kvinnofridssamordnare, chefer och medarbetare i kommuner, statliga myndigheter och frivilligorganisationer.

- Resultatet visar bland annat att kvinnofridssamordnarna bidrar till att höja kvaliteten på kommunernas arbete med våld i nära relationer inom många områden. Kvinnofridssamordnarna ger ökad kunskap om våld i nära relationer, vilket ger socialsekreterarna en större trygghet i sitt arbete, säger Pernilla Börjesson.

Utvärderingen har lyckats identifiera fyra framgångsfaktorer: närhet till socialsekreterarna som arbetar med våldsärenden, team med ”experter” från olika enheter för att minska sårbarheten, uttalat stöd från chefer och ledning och en plats i chefsgruppen, samt rätt person på rätt plats.

Ett kraftfullt verktyg men ingen patentlösning - om kvinnofridssamordnarna i VästmanlandPDF 

Kontakt