Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelning av varg i mellersta rovdjursförvaltningsområdet

På fredag 22 mars lämnar länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet förslag om länsvis fördelning av varg. Förslaget utgår från regeringens nationella målsättning att garantera en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus och ambitionen att få en spridning av vargstammen över landet. Naturvårdsverket är beslutande i frågan.

Miniminivåerna för landets stora rovdjur ses över minst vart femte år. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om fördelningen efter förslag från länsstyrelserna. Som en del i årets översyn har länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, efter omfattande samverkan, nu enats om ett förslag på länsvis fördelning av miniminivåer för vargföryngringar*.

Förslag miniminivåer för vargföryngringar från mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Län

Miniminivåer 2014

Miniminivåer 2019

Dalarna

7

8

Gävleborg

2

3,5

Stockholm

-

1

Uppsala

-

1

Värmland

11

7,5

Västmanland

1

1,5

Västra Götaland

1

2,5

Örebro

5

3,5

Totalt

27

28,5


Enligt Naturvårdsverkets vägledning bör norra och södra förvaltningsområdena föreslå miniminivåer som motsvarar de vargföryngringar som man konstaterat vid inventering. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet ska sedan fördela övriga föryngringar så att den sammanlagda summan når upp till referensvärdet på 300 vargar**. Det betyder att mellersta rovdjursförvaltningsområdet har 28,5 föryngringar att fördela mellan de åtta länen.

Processen att föreslå miniminivåer för varg för Västmanlands län startade för snart ett år sedan och frågan har löpande diskuterats i länets Viltförvaltningsdelegation.

*En föryngring betyder att man kan fastställa att det har fötts nya valpar i ett revir under året. Antalet konstaterade föryngringar ligger till grund för beräkningen av storleken på den svenska vargstammen. Idag beräknas en vargföryngring motsvara 10 vargar.

**I riksdagsbeslutet En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191, 2013/14:MJU) står det att ”vargens referensvärde för en gynnsam bevarandestatus […] ska vara 170-270 individer”. I samband med beslutet gav Riksdagen uppdraget till Naturvårdsverket att bedöma var referensvärdet ligger inom det föreslagna intervallet. Naturvårdsverket slog då fast referensvärdet 270 utifrån då bästa tillgängliga kunskap samt rapporterade till EU att referensvärdet för varg satts till 270 individer och att vargens bevarandestatus var gynnsam.

2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda gynnsam bevarandestatus för varg. I uppdraget ingick bland annat att utifrån ett brett vetenskapligt underlag utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet. I slutredovisningen rapporterade Naturvårdsverket att sammantagen forskning visar att det behövs minst 300 vargar i Sverige, samt minst en ny immigrant från Finland eller Ryssland vart femte år för att vargen ska kunna anses ha gynnsam bevarandestatus.

Kontakt