Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10 miljoner till länets kulturmiljöarbete

Kanal i sluss som håller på att renoveras.

Trångfors sluss renoveras under 2018. Foto: Strömsholm kanal AB

Länsstyrelsen har fått nära 10 miljoner kronor från Riksantikvarieämbetet till kulturmiljövård i länet. Bidragen ska användas till olika insatser för att vårda, informera om och förbättra tillgängligheten till länets kulturhistoriska miljöer. Även i år prioriteras insatserna för att restaurera slussportarna i Strömsholms kanal.

Strömsholms kanal

Länsstyrelsen har fått särskilda pengar för att stödja Strömsholms kanal AB i arbetet med att åtgärda flera slussportar med tillhörande trösklar. Tidigare arbeten med slussportarna har gjorts med antikvariskt felaktiga metoder och material. Detta gör att det nu finns ett omfattande behov av renovering för att kanalen ska fungera. Strömsholms kanal AB verkar för att kanalen ska vara en levande kulturmiljö i Bergslagen och att kanalmiljön ska vara öppen och tillgänglig för allmänheten.

”Det känns speciellt roligt att Riksantikvarieämbetet även i år uppmärksammar Strömsholms kanals fantastiska miljö och lämnar extra medel för att renovera slussportarna. Då kan besökarna slussas säkert genom det västmanländska landskapet i sommar” säger Mats Eriksson, chef på Samhällsbyggnadsavdelningen.

Byggnadsvård

Den största delen av kulturmiljöbidraget går till olika byggnadsvårdsinsatser. Oftast lämnas bidrag till skyddade miljöer och byggnader där det finns stora behov av åtgärder som till exempel av omläggning av plåttak eller restaurering av putsade fasader. Årets fördelning till enskilda projekt är ännu inte färdig.

Andra exempel på vad bidragspengarna ska användas till:

  • Rusta upp kolhuspelarna i Trummelsbergs bruk i Fagersta kommun.
  • Uppmärksamma och utveckla skötseln av några av länets fornlämningar.
  • Att göra kulturreservatet Bråfors bergsmansby tillgängligt för allmänheten, bland annat genom att genomföra Bråforsdagarna den 29-30 juni, och vårda landskap och bebyggelse i reservatet.
  • Lämna bidrag till enskilda fastighetsägare för arkeologiska undersökningar.
  • Ta fram förbättrade kunskapsunderlag för ett par av länets riksintressen för kulturmiljövården, Sala silvergruva och Sala bergstad, och Badelunda i Västerås kommun.

Kulturmiljöbidrag till hela landet

Årets kulturmiljövårdsanslag för hela landet är 272 miljoner kronor.

Om bidrag till kulturmiljövård på Riksantikvarieämbetets webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt