Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional bostadsmarknadsanalys, befolkningstillväxt och bostadsbyggande

Årets bostadsmarknadsanalys för Västmanlands län visar att det råder fortsatt bostadsbrist i nio av länets tio kommuner. Fler bostäder färdigställdes under 2017 i jämförelse med 2016. Totalt färdigställdes 1 104 bostäder, knappt 100 fler än det regionala målet om minst 1000 lägenheter per år i länet.


Länets kommuner har på bara ett par år gått från ett läge där många kommuner bedömt att det råder balans eller finns ett överskott av bostäder i kommunen som helhet, till att det 2016 rådde underskott på bostäder i samtliga kommuner på bostäder.

-Det råder nu under 2018 brist på bostäder i länets alla kommuner förutom en, men byggnadstakten ökade under 2017. Det gäller både att färdigställa tidigare påbörjande bostäder och en markant ökning när det kommer till antalet påbörjade lägenheter. Kommunerna bedömer att bostadsbristen kommer finnas kvar om tre år, säger Victor Zakrisson, funktionsledare för planering och boende på Länsstyrelsen.

Några slutsatser från bostadsmarknadsanalysen:

  • Under 2017 ökade befolkningen i länet med ca 1.3 procent, 3 466 personer, vilket är en högre takt än föregående år. Befolkningen ökade i åtta av länets tio kommuner.
  • Bostadsbyggandet har ökat, men inte i en sådan takt att det byggs en bostad per två personer i befolkningsökning, vilket brukar ses som en tumregel.
  • En generell bostadsbrist gör att det blir extra svårt för utsatta grupper att få bostad, till exempel ungdomar, nyanlända, och funktionsnedsatta.
  • Kommunerna har flera verktyg för att strategiskt arbeta med bostadsförsörjningsfrågorna. Under 2017 har fler kommuner antagit riktlinjer för bostadsförsörjning och totalt har sju kommuner riktlinjer från 2014 eller senare. En ökning har också skett med antal kommuner i länet som har antagna riktlinjer för markanvisning.

Länsstyrelsen har uppdraget att varje år analysera bostadsmarknaden i länet och redovisa analysen i en rapport till Boverket. Rapporten grundar sig huvudsakligen på kommunernas svar i den bostadsmarknadsenkät som Boverket årligen skickar ut till landets alla kommuner och som länsstyrelserna sammanställer. Bostadsmarknadsanalysen är en del i Länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen.

Läs hela rapporten Bostadsmarknadsanalys 2018Kontakt