Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vet du hur ditt avlopp ska skötas?

Under 2017 samordnade Länsstyrelsen ett tillsynsprojekt på enskilda avloppsanläggningar som kräver skötsel för att fungera. Projektet visade att många av anläggningarna inte fungerar som tänkt. Det visade också att många fastighetsägare inte visste hur deras avloppsanläggning ska skötas, en information som tacksamt togs emot och många av felen rättades snabbt till.

Länsstyrelsen samordnade under 2017 ett tillsynsprojekt på minireningsverk och andra enskilda avloppsanläggningar som kräver skötsel för att fungera som avsett. Det kan till exempel vara att det krävs påfyllning av fällningskemikalier eller byte av material i fosforfällor för att reningen ska fungera. Syftet med projektet var att följa upp funktionen på avloppsanläggningar i drift. Miljöinspektörer från Västerås, Sala, Arboga och Kungsörs kommuner deltog i projektet. Under projektettiden genomfördes tillsynsbesök på totalt 65 enskilda avloppsläggningar.Slutsatserna efter besöken är att anläggningar som är 2-3 år oftast fungerar bra. Däremot tenderade underhållet att bli sämre efter ägarbyten och ju äldre anläggningarna är. Mer än var tredje fastighetsägare saknade skötselinstruktioner och var fjärde kunde inte redogöra för hur den egna avloppsanläggningen skulle skötas. Vid vart tredje minireningsverk saknades fällningskemikalier och för infiltrationer/markbäddar med kemfällning saknade var fjärde fällningskemikalier. För anläggningar med fosforfällor var det mer än hälften som inte fungerade tillfredsställande. Många avloppsanläggningar som har inrättats i områden där extra fosforrening krävs fungerar alltså inte som de borde på grund av bristande skötsel.

Projektet visar på vikten av fastighetsägarnas kunskap och engagemang för att anläggningarna ska fungera. Erfarenheterna från projektet är att många fastighetsägare helt enkelt inte visste hur anläggningen skulle skötas men att bristerna inte berodde på att fastighetsägarna inte ville göra rätt. Tvärtom var många tacksamma över den information de fick vid tillsynsbesöken och vidtog omedelbara åtgärder för att rätta till felen. Till följd av resultatet av tillsynsprojektet kommer flera kommuner att börja genomföra tillsyn på minireningsverk och andra enskilda avloppsanläggningar som kräver skötsel för att fungera som avsett.

För mer information, kontakta:

Henrik Eidestedt, Länsstyrelsen Västmanland, 010–224 93 67

Västra Mälardalens myndighetsförbund, 0589-670 200

Västerås stad/Miljö- och konsumentnämnden/ Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 021-39 00 00

Bygg och miljö Sala-Heby/Miljöenheten, 0224-74 70 00

Kontakt