Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resultat från Länsstyrelsens inventeringar 2017

Varje år genomför Länsstyrelsen inventeringar för att se hur tillståndet är för länets djur, natur och miljö. Under 2017 har vi bland annat hittat rom från fisken asp på ett nytt ställe i Hedströmmen, sett att växtligheten förändras på öar som steg över vattenytan för över 100 år sedan och att antalet fåglar ökar.

Här kan du läsa resultaten från några av de inventeringar som genomfördes 2017. Kontakta oss gärna om du vill få en rapport över någon av inventeringarna.

Nytt fynd av den hotade fisken asp

Vid inventeringen hittades rom från fisken asp i Hedströmmen vid Östuna, Köpings/Kungsörs kommun, för första gången. Det betyder att aspar har använt sig av fiskvägen som finns nedströms vid kraftstationen i Kallstena. Asprom hittades också i andra forsar i Kolbäcksån. En annan inventering, gjord från land, visade att det vid ett tillfälle fanns runt 100 leksugna aspar vid ridbron i Strömsholm. Andra fiskar som mört, löja, asp, abborre, braxen, öring och ål finns också i Kolbäcksån. Detta har kunnat konstateras med hjälp av en fiskräknare som satt monterad i fiskvägen vid Västerkvarns kraftstation under april-oktober. Förutom dessa fiskar passerade minst 98 aspar denna fiskräknare i april-maj.

Fåglar i länet

Ortolansparven har minskat mycket i antal och är en hotad fågelart. I Västmanland finns den bara i ett begränsat område utanför Kungsör, och detta område krymper för varje år. Antalet hanar håller sig stadigt kring cirka 20 stycken. Länsstyrelsen har följt och räknat antalet sjungande hanar sedan 2012.

Gulärlan är en fågel som trivs på välskötta och betade strandängar. Fågeln försvinner om ängarna växer igen med högt gräs och sly. Inventeringen visar att gulärlan trivs med den skötsel som görs på våra strandängar. Den har sedan 2006 ökat något i både Ängsö och Strömsholms naturreservat. ​

Vid inventeringen 2017 fanns det betydligt fler skrattmåsar, gråtrutar och fisktärnor i Hjälmaren än år 2015. De var också fördelade på fler öar och skär. En anledning kan vara att vattenståndet var två decimeter lägre vid inventeringen 2017 än tidigare år. För första gången inventerades även skarv i hela Hjälmaren på en gång. Inventeringen visade att det fanns 1 337 bon fördelat på 8 kolonier. Vi inventerade även skarv i Mälaren. Det fanns betydligt fler storskarvar än vid inventeringen år 2014, 3802 bon var fördelade på 13 kolonier.

Ängssvampar och den sällsynta svampen linddyna

Vi har hittat fler än 100 olika arter av ängssvampar i länet. De allra flesta finns i välbetade hagar. Ett 30-tal av dessa är mer eller mindre hotade då antalet betesdjur minskar, vilket leder till att betesmarkerna överges och växer igen.

Linddynan är en sällsynt svamp som bara lever på döda stammar och grenar av lind. Att den är ovanlig gör att ingen riktigt känt till vad den behöver för att växa. Vår undersökning visar att linddynan växer på allt från den smalaste pinnen till den tjockaste stammen på de träd som ligger på marken, eller på döda grenar i träden. Den trivs inte i solsken utan vill ha skugga. Om döda grenar och stammar av lind lämnas i skogen kan svampen bli vanligare i framtiden.

Svartpälsbi – ett hotat bi

Den södra delen av Badelundaåsen i Västerås är en bra plats för sällsynta bin. Under inventeringen 2017 hittades den hotade arten svartpälsbi. Tidigare år har vi hittat vi de ovanliga arterna stortapetserarbi och storfibblebi i området.

Växter på Hengrundet och Notholmen

Sedan öarna Hengrundet och Notholmen ”steg upp” ur sjön när vattnet i Hjälmaren sänktes på 1880-talet har växtligheten följts vid en rad olika tillfällen. Inventeringen 2017 visade att det sker mindre förändringar, vissa arter försvinner från öarna, och nya växter flyttar in. Det är intressant att växtligheten fortsätter att förändras fast det har gått över 100 år sedan öarna kom över vattenytan.

Under 2017 genomförde Länsstyrelsen fler inventeringar och undersökningar

Bland annat så har vi:

  • inventerat mossor, lavar och svampar i bland annat naturreservatet Ölstabrändan.
  • studerat följderna av de naturvårdsbränningar som genomfördes under året.
  • inventerat de fridlysta fjärilarna väddnätfjäril och svartfläckig blåvinge.
  • inventerat snäckor i naturreservatet Årsbäcken.
  • med hjälp av hundar inventerat barkborrar i naturreservatet Hälleskogsbrännan.
  • undersökt tillgången på död ved i flera naturreservat i takterna kring Ramnäs
  • registrerat stora, gamla och håliga träd i länet. Resultatet finns på www.tradportalen.se. Om vi har missat något träd kan du som privatperson registrera det på webbplatsen.
    inlett en kartläggning av invasiva, oönskade, växter. Resultatet finns på www.artportalen.se.
  • Inventerat 200 hagar med en sammanlagd areal om 1250 hektar. Resultaten visar att små betesmarker i Bergslagen fortsätter att överges. Större områden kring Mälaren och längs Svartån finns och fortsätter brukas.

Kontakt