16 sep 2021 klocka 09.00 - 16.00

Västmanlands årliga barnrättsdag

Bild bakifrån på pojke som håller en vuxen i handen

Illustratör: Annefrid Sjöman

Hur kan vi som möter barn och unga i vår vardag bidra till att stärka barns rättigheter?

I år firar demokratin 100 år i Sverige och vi kraftsamlar för att bibehålla en stark, levande och uthållig demokrati för framtiden. Barnen är vår framtid och därför har Västmanlands årliga Barnrättsdag 2021 särskilt fokus på artikel 12 i Barnkonventionen:
"Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad."

Programmet kommer att belysa barn och ungas situation och möjlighet till att göra sin röst hörd. Vi får även exempel på hur vi, vuxna, kan agera mer utifrån barnets röst. Programmet publiceras på den här sidan när det närmar sig.

Målgrupp

Yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter barn och unga i Västmanlands län.

09.00 Inledning

Länsstyrelsen Västmanland

09.15 Västerås stads arbete med inflytande och demokrati för unga

Ungdomsdialog började som ett projekt men är sedan länge en permanent verksamhet i Västerås stad. Idag är det en modell som bygger på metoderna sms-panel, UNIK workshops och ungdomskonsulter. Det övergripande målet är att öka ungdomars inflytande i politiken. Maria Reisten Lindkvist, samordnare för Ungdomsdialog kommer att berätta om projektet UNIK i skolan som ska leda till ökat engagemang för samhället och demokratin genom undervisning. Maria Reisten Lindkvist, samordnare för Ungdomsdialog.

Mentorer i våldsprevention och Agera tillsammans är två våldsförebyggande lektionsprogram som syftar till att aktivera åskådaren och stärka vuxna, barn och ungas egna förmågor att minska förekomsten av hot, våld och kränkningar i skolan. Ditte Lundberg, samordnare i våldsprevention och ansvarig utbildare av skolpersonal i programmen för Västerås stad, kommer att berätta om tidigt förebyggande arbete, risk och skyddsfaktorer för våld samt ge exempel på ungdomars initiativkraft i förändringsarbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. Ditte Lundberg, samordnare inom våldsprevention

10.15 Paus

10.30 Ett barnrättsarbete som når fler

För att nå målen i Agenda 2030 om en hållbar samhällsutveckling behöver alla barn få samma möjligheter och inkluderas i samhället. Barn är olika med olika förutsättningar och behov så hur kan vi arbeta tillsammans för att fler barn ska kunna vara delaktiga? Maria Melin, processamordnare med ansvar för barnrätt, MFD (Myndigheten för delaktighet).

11.15 Projektet Hot och Hat

LSU – (Sveriges ungdomsorganisationer) är en paraplyorganisation som samlar 83 nationella ungdomsorganisationer. Deras uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. De ska berätta om projektet ”Hot och hat” som visar att 46 % av deras medlemsorganisationer har fått ta emot hat. Ofta är det vuxna som hatar mot barn. De organisationer som tydligast står upp för HBTI-personers rätt, för religionsfrihet, integration, anti-rasism och jämställdhet är de som får mest hat. Hannah Kroksson, generalsekreterare, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer.

11.45 Lunch

13.00 Vem har sagt något om kärlek?

Elaf Ali växte upp under familjens hedersnormer. Genom sin bok Vem har sagt något om kärlek? ger hon en röst till barn och unga som växter upp under hedersförtryck. Hon ger en unik inblick i det vardagliga hedersförtrycket samtidigt som hon bidrar med viktig kunskap. Hur kan något så osynligt, samtidigt vara ett så stort problem? Vad kan du göra för att upptäcka och förändra? Elaf Ali, journalist och författare.

14.00 Paus

14.05 På lika villkor

Projektet På Lika Villkor riktar sig till ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden och syftar till att stärka barns och ungdomars inflytande och möjligheter till att påverka sin närmiljö, sin framtid och samhället i stort – alla barn ska ges möjlighet att förverkliga sina drömmar! Modellen bygger på samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och ungdomarna själva. Ola Mattsson, Chef, Growth Hub och Laura Akpinar, Projektledare, Rädda Barnen.

15.05 Paus

15.10 Barns röster om barnkonventionen i praktiken

Föreläsningen kommer att kort lyfta barn och ungas egna röster kring barnkonventionen i praktiken samt vilket stöd de önskar få och har rätt till.
Natsnet Kiflemariam, Maskrosbarn.

15.55 Avslut

VAR:
Webbsändning, länk skickas ut till anmälda deltagare senast dagen innan.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 sep 2021

Anmäl dig

Meddela någon av kontaktpersonerna längst ned på sidan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose.

Kontakt