19- 20 okt 2021 klocka 09.00 - 16.30

Regional samverkanskurs (RSK) 2021

pusselbitar i olika färger i en hög

Foto: Pixabay

Den 19-20 oktober samlas vi för Västmanlands regionala samverkanskurs. Syftet är att parterna i U-Sam ska utveckla sin förmåga att samverka vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och inför höjd beredskap, skapa gemensam förståelse för krisberedskap och civilt försvar och vara praktiskt förbereda inför deltagande i kommande regionala samverkansövningar.

Målet med den regionala samverkanskursen är att deltagarna ska ha fått grundläggande och övergripande kunskap inom området krisberedskap och totalförsvar, och därmed kunna se sammanhang, samt äga insikter och förståelse om helheten. Kursens huvudmål är att öka länets förmåga till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och inför höjd beredskap.

Kursen innehåller grupparbeten utifrån relevanta frågeställningar/scenarion samt erfarenhetshanteringsdiskussioner utifrån tidigare inträffade händelser.

Efter genomförd kurs ska deltagarna ha fått:

 • förståelse kring begreppen krisberedskap, civilt och militärt försvar, totalförsvar och olika beredskapslägen.
 • en helhetsbild av processen krisberedskap och civilt försvar. Hur analyser är kopplade till riskhantering, åtgärdsplaner, styrdokument, handlingsprogram och uppföljningsprocesser.
 • förståelse om metoden och förhållningssättet ”Gemensamma grunder” samt hur vi samverkar i länets organisationer för att gemensamt inrikta, samordna och prioritera tillgängliga resurser.
 • förståelse för vad vi ska skydda.
 • förståelse om hur nationella händelser kan få regionala och lokala konsekvenser.
 • inblick och insikt om den förändrade hotbilden nationellt och regionalt.
 • övergripande information kring relevant lagstiftning. Deltagarna ska också ha varit delaktiga i dialogen kring juridiska problemställningar.
 • förståelse för vad kriskommunikation är och hur vi kan använda oss av det, samt övergripande insikt om kommunikationsvägar i vardag och i kris.
 • övergripande introduktion om säkerhetsskydd, informationssäkerhet och säker kommunikation.
 • insikt om olika krisberedskapsaktörers ansvar och roller i fredstid och under höjd beredskap.
 • en övergripande bild om frivilliga försvarsorganisationer och frivilligorganisationer
 • inblick i vad som händer inom totalförsvarsarbetet nationellt och regionalt i närtid och på längre sikt.
 • praktisk förberedelse inför deltagande i kommande regionala samverkansövningar.

Målgrupp: Alla parter inom U-Sam, inkl. deltagare från Regionala krishanteringsrådet

VAR:
Internatutbildning (plats meddelas senare)
KOSTNAD:
Deltagarna betalar logi, mat och resor.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt