Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om stöd 1 juni – 31 juli 2024.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 har Länsstyrelsen i Västmanlands län totalt cirka 300 000 kronor att fördela i stöd. Om vi får in fler ansökningar än pengarna räcker till kommer vi att prioritera utifrån de åtgärder som är mest prioriterade i länet.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Grundförutsättningen för att en mark skall vara aktuell för restaureringsstöd för betesmark och slåtterängar är att området har kvar höga natur- eller kulturvärden kopplat till en historik av bete eller slåtter. Restaureringsåtgärderna kan utföras under ett till fem års tid.

Prioriterade åtgärder i Västmanlands län

För ansökningar inom Västmanlands län kommer följande faktorer vara prioriterade för stöd:

  • restaurering av slåtteräng
  • närhet till andra värdefulla ängs- eller betesmarker
  • marker som innehåller stor variation av naturtyper.
  • riklig förekomst av kulturlämningar
  • möjlighet till långsiktighet i skötseln (till exempel förekomst av egna djur)
  • bra kostnadseffektivitet.

Om ansökan gäller restaurering av tidigare hamlade träd görs en samlad bedömning av nuvarande värden, vilken nytta en restaurering skulle göra för det enskilda trädet och för landskapet, samt förutsättningar att lyckas med restaureringen under den begränsade tidsperioden.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du ta del av riktvärden för stöd för olika restaureringsåtgärder:

Fasta kostnader och riktvärden för stöd till restaureringsåtgärder, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansök om bidrag

Du ansöker genom att fylla i och skicka in formuläret. Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din ansökan.

Observera att vi inte ger stöd för åtgärder som påbörjats innan Länsstyrelsen fattat beslut om stöd.

KONTAKTUPPGIFTER

Ange namn på enskild person, markägare, ideell förening eller kommun som ansvarar för eventuell restaurering.


Fastighetsbeteckning där åtgärden planeras att utföras.
OMRÅDESINFORMATION


Exempelvis betes-, åker- eller skogsmark.
Rådgivning finns gällande betesrestaurering * (obligatorisk)
Rådgivning finns gällande betesrestaurering


UTFORMNING AV RESTAURERING

Ange slåtter- och/eller betesmarksareal i hektar. Eller om åtgärden gäller träd, antal träd.

Gör en uppskattning på hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta, räkna även in eget arbete.
Metod, tidpunkt och omfattning av restaureringsåtgärder som planeras att utföras
Restaureringsåtgärder kan pågå under flera år. Fyll i uppgifter för de år du planerar att utföra åtgärder.


Till exempel årlig slåtter, egna betesdjur eller andra lösningar, eventuella långsiktiga avtal som tryggar skötseln

Kontakt

Robert Ström

Lantbrukskonsulent

Telefon: 010-224 93 52

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss