Krisstöd för animaliesektorn

Fram till den 20 september kunde du som är producent inom animaliesektorn söka krisstöd. Ansökan är nu stängd.

Vem kan söka krisstödet?

Stödet är till för dig inom animaliesektorn som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel vara ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder. För att kunna ta del av stöden ska du ha haft kostnader för produktion av de djurslag som omfattas av stödet efter den 1 februari 2022.

Djurkategorier som omfattas av stödet:

 • Slaktsvin.
 • Gris, äldre än 6 månader, för smågrisproduktion.
 • Mjölkkor.
 • Övriga hondjur av nöt, äldre än ett år.
 • Handjur av nöt, äldre än ett år.
 • Får och get, äldre än ett år.

Du måste vara aktiv producent när du ansöker om stödet.

Ansökan är stängd

Du kan inte längre söka krisstöd för animaliesektorn. Ansökan var öppen från den 9 augusti till och med den 20 september 2022.

Väntar du på besked? Du kan följa din ansökan via Boverkets e-tjänst. Vi räknar med att hinna med alla ärenden innan årsskiftet 2022/2023.

Läsversion av e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Ändra eller komplettera ansökan?

Ta kontakt med Länsstyrelsen i det län som handlägger din ansökan om du har behov av att ändra eller komplettera din ansökan efter att den skickats in. Även om du skulle ha behov av att ansöka via en pappersblankett ska du ta kontakt med den länsstyrelse som ska handlägga din ansökan.

Villkor för att få stöd

För att få pengar ska du ha haft kostnader för produktion av de djurslag som omfattas av stödet efter den 1 februari 2022. Det sammanlagda värdet av ansökan måste även uppgå till minst 5000 kronor.

I ansökan måste du även intyga att du inte

 1. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Det finns i nuläget inga sådana exempel på stöd i Sverige.
 2. omfattas av sanktioner antagna av Europeiska unionen med anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina.

Din ansökan ska också innehålla en redogörelse för allt annat stöd

 1. av mindre betydelse som du har tagit emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret
 2. som du tidigare ansökt om eller beviljats och som avser ökade kostnader för insatsvaror orsakade av Rysslands invasion av Ukraina.

När du lämnar in din ansökan kommer du att få en fråga om du tidigare fått stöd av mindre betydelse, förordning (EU) nr 1408/2013. Du är skyldig att redovisa om du fått sådant stöd de senaste två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, samt vilket stödbelopp du fått. Regelverket innebär att vissa företag, som fått stöd av mindre betydelse tidigare inte kan tilldelas stöd upp till 20 000 euro inom ramen för detta stöd.

Vi har listat exempel på försumbara stöd som vi bedömer är de vanligaste stöden till lantbrukssektorn. Listan syftar till att vara en hjälp för dig som vill söka krisstöd och är inte uttömmande. Listan är uppdelad utifrån myndigheter som hanterar stöden.

En längre förteckning över stöd av mindre betydelse finns hos Tillväxtverket.

Förteckning försumbara stöd på Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skattebestämmelser

 • Nedsättning för enmansföretag av arbetsgivaravgift, löneavgift och löneskatt (lag 2016:1053 om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag, 9 §).
 • Skattereduktion för mikroproduktion av el (67 kap. 27–33 §§ inkomstskattelagen 1999:1229).

Jordbruksverket

 • Stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader enligt förordning (2009:1396).
 • Stöd inom ramen för livsmedelsstrategin (förordning 2018:1500 om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin,
  • för diversifiering och nyetablering inom de samiska näringarna.

 • Stöd till fjällägenheter i vissa fall (regleringsbrev 2021).

Länsstyrelser/Regioner/Landsting

 • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020 vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (förordning 2020:893). För perioden augusti 2020 till mars 2021 (förordning 2021:143). Länsstyrelser beslutar om stöd och Boverket ansvarar för utbetalning av beviljat stöd.
 • Omsättningsstöd till handelsbolag inkl. kommanditbolag för mars 2020 – februari 2021 vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (Förordning 2021:208). Länsstyrelser beslutar om stöd och Boverket ansvarar för utbetalning av beviljat stöd.
 • Stöd inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador (förordning 2017:1254, 4 §).

Naturvårdsverket

 • Stöd inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador (förordning 2017:1254, 4 §).

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO)

 • Stöd genom fonden för Östersjöns aktionsplan (BSAP-fonden).

Post- och telestyrelsen

 • Stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet i företags fasta verksamhetsställen (förordning 2018:20, 6 §).

Sametinget

 • Stöd för åtgärder för diversifiering och nyetableringar inom de samiska näringarna (förordning 2018:1500 om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, § 11).

Stödbelopp

Stödet kommer att beräknas utifrån det antal djur du hållit, levererat eller har slaktat under 2021. Stödet är uträknat efter helårsproduktion och kommer att utgå från 2021 års siffror.

Om 2021 års siffror av något skäl inte är representativa för din verksamhet 2022 (till exempel på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar, generationsskifte, nystart eller utökning av produktionen) så har du möjlighet att fylla i de siffror som är representativa för verksamheten 2022. Du ska ha levererat minst 30 procent fler djur till slakt under första halvåret 2022 jämfört med samma tid 2021 eller hållit i genomsnitt 30 procent fler djur under första halvåret 2022 jämfört med samma tid 2021 för att du ska få stöd utifrån 2022 års siffror. Du bör då bifoga dokumentation som bevisar att antalet djur har ökat eller att verksamheten är ny.

Ersättningsnivåer

Djurkategori

Belopp/djur (kr)

Beräkning av antal djur

Slaktsvin

90

Antal djur som levererats till slakt under 2021

Gris, äldre än 6 månader, för smågrisproduktion

1150

Genomsnittligt antal djur som har hållits under 2021

Mjölkkor

2700

Genomsnittligt antal djur som har hållits under 2021

Övriga hondjur av nöt, äldre än ett år

760

Genomsnittligt antal djur som har hållits under 2021

Handjur av nöt, äldre än ett år

1300

Antal djur som levererats till slakt under 2021

Får och get, äldre än ett år

200

Genomsnittligt antal djur som har hållits under 2021

Här kan du ta del av hur du beräknar genomsnittsantal för:

 • gris, äldre än 6 månader, för smågrisproduktion
 • mjölkkor
 • övriga hondjur av nöt, äldre än ett år
 • får och get, äldre än ett år.

Så beräknar du en normal uppfödningsomgång

En uppfödningsomgång kan aldrig vara större än det antal platser du har i stallet.

Exempel: Du har 1000 platser i stallet och i normalfallet har du 990 djur. Då anger du 990 i din ansökan.

Så beräknar du genomsnittligt antal djur under 2021

Så här beräknar du genomsnittligt antal djur halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis.:

 • Halvårsvis. Du hade 1000 djur under perioden1 januari – 31 juni och 800 djur under perioden 1 juli – 31 december. Räkna så här:
  (1000+800)/2 = 900 djur. Du anger 900 djur som genomsnittligt antal djur i din ansökan.
 • Kvartalsvis. Du hade 1000 djur under perioden 1 januari – 31 mars, 1000 djur perioden 1 april – 30 juni, 800 djur perioden 1 juli – 30 september, och 600 djur perioden 1 oktober – 31 december. Räkna så här:
  (1000+1000+800+600)/4 = 850 djur. Du anger 850 djur som genomsnittligt antal djur i din ansökan.
 • Månadsvis. Ta fram antalet djur per månad för 2021. Summera antalet djur och dela med 12.

Så mycket pengar kan du maximalt få i stöd

Reglerna för det aktuella stödet innebär att ett företag maximalt kan få stöd motsvarande 55 000 euro. Stödet är uppbyggt i två delar:

 1. en del som styrs enligt det tillfälliga ramverket för stödåtgärder kopplade till Rysslands invasion av Ukraina, max 35 000 euro
 2. en del som utgörs av stöd enligt regelverket för stöd av mindre betydelse, max 20 000 euro.

Eftersom takbeloppet är angett i euro kommer en växelkurs att fastställas vid handläggningen av stödet.

EU-kommissionen har fattat beslut om möjlighet för medlemsländerna att höja taket för det särskilda stöd som kan ges till lantbruket, från maximalt 35 000 euro/företag till maximalt 62 000 euro/företag. Sverige har inte fattat något beslut om förändring av det svenska stödtaket och något sådant beslut kommer inte att ske innan den 20 september, som är sista ansökningsdag för krisstödet. För att kunna ta del av krisstödet krävs det att ansökan kommer in senast den 20 september.

Hur och när betalas stödet ut?

Länsstyrelsen handlägger ärendena i turordning efter när de kommit in till oss. Tiden det tar att få ett beslut kan variera i olika ärenden, till exempel beroende på om du behöver komplettera din ansökan.

Du får ett meddelande när Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet. Det kommer sedan att vara Boverket som betalar ut stödet. Utbetalningen sker på det sätt du angivit i ansökan (postgiro, bankgiro eller bankkonto är möjligt). Utbetalningen sker veckovis. Det kan dröja upp till ett par veckor efter beslutet innan pengarna finns på kontot.

Om du har frågor om din utbetalning vänder du dig till den länsstyrelse som handlägger din ansökan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Handläggare inom krisstöd för animaliesektorn

Telefon: 010-224 84 10