Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Landsbygdsprogrammet

Vi stödjer olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö på landsbygden. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är tillför att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva
lantbrukare som ger oss öppna marker med betande djur och en attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår till exempel investeringsstöd till företag och projekt, miljöinvesteringar och lokalt ledd utveckling.

Den stora delen av landsbygdsprogrammets budget utgörs av de stöd och ersättningar som räknas som jordbrukarstöd. Dessa vänder sig i första hand till lantbrukare. Till jordbrukarstöden räknas de olika miljöersättningarna, ersättning till ekologisk produktion, kompensationsstödet samt djurvälfärdsersättningarna.

Om jordbrukarstöden

Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Regional handlingsplan

I vår regionala handlingsplan kan du läsa mer om hur vi arbetar med landsbygdsprogrammet i Västmanland.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pdf, 1.9 MB.

Ansökan

Ansökan om stöd gör du via Jordbruksverkets e-tjänster. Även ansökan om miljöinvesteringar gör du via Jordbruksverkets e-tjänst för projekt och företagsstöd. Ansökan om stöd kan göras löpande med undantag för projektstöd till samarbete (16.2, 16.9/6a och 16.4/3a). Stöden till samarbete kan du söka efter att Länsstyrelsen har annonserat ut stödet.

Handläggning

Stöd till miljöinvesteringar, investeringsstöd till biogasproduktion, startstöd för unga och stöd till investeringar i kommersiell och viss offentlig service handlägger vi löpande.

Övriga stöd har vi valt att samla ihop i beslutsomgångar. När brytdatum för en beslutsomgång passerats handlägger Länsstyrelsen alla ansökningar från den omgången.

Din ansökan måste vara fullständig. En ofullständig ansökan kan resultera i att du går miste om möjligheten till stöd. Vid varje beslutsomgång poängsätter vi ansökningarna med hjälp av så kallade urvalskriterier. Dessa kriterier hittar du i handlingsplanen. Vi rangordnar inkomna och fullständiga ansökningar efter deras poäng. De ansökningar som fått högst poäng beviljar vi stöd så långt som budgeten räcker.

Beslutsomgångar

För att kunna prioritera bland ansökningarna har vi delat upp budgeten per åtgärd i beslutsomgångar. Det finns tre olika datum per året då vi samlar upp inkomna ansökningar och jämför dem med varandra.

För de åtgärder som har tre beslutsomgångar gällde följande brytdatum för 2020 och 2021:

 • 31 mars 2020
 • 28 juli 2020
 • 24 november 2020
 • den 30 mars 2021
 • den 27 juli 2021
 • den 30 november 2021.

Eftersom en del beviljade stöd inte utnyttjas till fullo kommer budgeten att fyllas på genom återflöde av redan uppbokade stödpengar. Därför kommer ansökningar att tas emot även efter den 23 november 2021. Dessa ärenden kommer att handläggas löpande. Det är också möjligt att det tillkommer pengar genom omfördelning från åtgärder där inte alla medel förbrukats och genom omfördelning från andra län.

I åtgärden förädlingsstöd för att skapa nya jobb har vi valt färre beslutsomgångar på grund av att budgeten är liten och att det kommer in få ansökningar:

 • 31 mars 2020
 • 28 juli 2020
 • 30 mars 2021
 • 27 juli 2021.

I åtgärderna för investeringsstöd för nya jobb, projektstöd för investering i fritid och idrott och investering i natur- och kulturmiljö på landsbygden har vi också valt färre beslutsomgångar på grund av att budgeten är liten och att det kommer in få ansökningar:

 • 27 april 2021
 • 23 november 2021
 • 31 mars 2022.

Kontakta gärna en handläggare om du har några frågor. Svarar inte personen som har hand om stödet kan du alltid ringa oss andra. Mejla oss gärna om du inte når oss per telefon.

Yngve Lilljegren
Investeringsstöd till biogasproduktion startstödet, förädlingsstöden, investeringsstödet för ökad konkurrenskraft inom jordbruks- och trädgårdsföretag, investeringsstöd för energieffektivisering och energigrödor och investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak.
Telefon: 010-224 93 07

Helena Johansson
Investeringsstöd för att skapa nya jobb, investeringsstöd till förnybar energi, investeringar i småskalig infrastruktur, investeringar i fritids- och idrottsanläggningar/samlingslokaler och investeringar i rekreation och turism. 
Telefon: 010-224 92 87

Indi Persson
Investeringar i bredband och investeringar i natur- och kulturmiljöer.
Telefon: 010-224 93 30

Robert Ström
Stängsel mot rovdjur, engångsröjning av betesmark eller slåtterängar, miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet samt anlägga och restaurera våtmarker och dammar.
Telefon: 010-224 93 52

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt