Landsbygdsprogrammet

Vi stödjer olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö på landsbygden. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är tillför att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva
lantbrukare som ger oss öppna marker med betande djur och en attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår till exempel investeringsstöd till företag och projekt, miljöinvesteringar och lokalt ledd utveckling.

Den stora delen av landsbygdsprogrammets budget utgörs av de stöd och ersättningar som räknas som jordbrukarstöd. Dessa vänder sig i första hand till lantbrukare. Till jordbrukarstöden räknas de olika miljöersättningarna, ersättning till ekologisk produktion, kompensationsstödet samt djurvälfärdsersättningarna.

Om jordbrukarstöden

Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Regional handlingsplan

I vår regionala handlingsplan kan du läsa mer om hur vi arbetar med landsbygdsprogrammet i Västmanland.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020PDF

Det finns fortfarande pengar kvar i de flesta åtgärder i
Landsbygdsprogrammet. I åtgärden förnybar energi (6.4/5bc) är budgeten dock slut.

Ansökan

Ansökan om stöd gör du digitalt via Jordbruksverkets webbplats. Även
ansökan om miljöinvesteringar gör du på Jordbruksverkets E-tjänst för projekt
och företagsstöd. Ansökan om stöd kan göras löpande med undantag för projektstöd
till samarbete (16.2, 16.9/ 6a) och 16.4/3a). Stöden till samarbete utlyses,
vilket innebär att de kan sökas efter att Länsstyrelsen annonserat ut stödet.
Av utlysningsannonsen framgår villkor, prioriteringar och ansökansperiod.

Sedan du ansökt på E tjänsten påbörjar länsstyrelsen handläggning av din
ansökan.

Handläggning

Stöd till miljöinvesteringar, investeringsstöd för plantering av energiskog,
investeringsstöd till biogasproduktion och stöd till investeringar i
kommersiell och viss offentlig service handläggs löpande. Övriga åtgärder har
vi valt att samla upp de ansökningar som kommit in under en viss period i
beslutsomgångar. När brytdatum för en beslutsomgång passerats prövar Länsstyrelsen alla ansökningar från den omgången. Vi kontaktar dig om din ansökan behöver
kompletteras. Vid varje beslutsomgång poängsätter vi ansökningarna med
hjälp av så kallade urvalskriterier. Dessa kriterier hittar du i
handlingsplanen. Vi rangordnar inkomna och kompletta ansökningar efter deras
poäng. De ansökningar som fått högst poäng beviljar vi stöd så långt som
budgeten räcker.

Beslutsomgångar

För att kunna prioritera bland ansökningarna har vi delat upp budgeten per åtgärd
i beslutsomgångar. De flesta åtgärder har tre beslutsomgångar per år. Det
betyder att det finns tre olika datum per året då vi samlar upp inkomna
ansökningar och jämför dem med varandra. Nedan hittar du information om
beslutsomgångarna under resten av 2018 och hela 2019.

För de åtgärder som har tre beslutsomgångar gäller följande brytdatum.

  • Tisdag 27 november 2018
  • Tisdagen den 26 mars 2019
  • Tisdagen den 30 juli 2019
  • Tisdagen den 26 november 2019.

Därefter är hela budgeten utlagd. Eftersom en del beviljade stöd inte utnyttjas
till fullo kommer budgeten att fyllas på genom återflöde av redan uppbokade
stödpengar. Därför kommer ansökningar att tas emot även efter den 26 november
2019. Dessa ärenden kommer att handläggas löpande. Det är också möjligt att det
tillkommer medel genom omfördelning från åtgärder där inte alla medel
förbrukats och genom omfördelning från andra län.

I tre åtgärder har vi valt färre beslutsomgångar på grund av att budgeten
är liten och att det kommer in få ansökningar. Det är investeringsstöd för energieffektivisering
inom jordbruks- och trädgårdsföretag, förädlingsstöd för att skapa nya jobb och
investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och
ammoniak inom jordbruks- och trädgårdsföretag.

Investeringsstöd för energieffektivisering inom jordbruks- och
trädgårdsföretag – brytdatum för beslutsomgångar är:

  • Tisdagen den 26 mars
  • Tisdagen 30 juli 2019

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb - brytdatum för
beslutsomgången är tisdagen den 26 mars 2019

Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och
ammoniak inom jordbruks- och trädgårdsföretag – brytdatum är:

  • Tisdagen den 25 november 2018
  • Tisdagen den 30 juli 2019.

Kontakta gärna en handläggare om du har några frågor. Svarar inte personen
som har hand om stödet kan du alltid ringa oss andra. Mejla oss gärna om du
inte når oss per telefon.

Yngve Lilljegren
Investeringsstöd till biogasproduktion startstödet,
förädlingsstöden, investeringsstödet för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-
och trädgårdsföretag, investeringsstöd för energieffektivisering samt
energigrödor och investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av
växthusgaser och ammoniak
Telefon: 010-224 93 07

Helena Johansson
Investeringsstöd för att skapa nya jobb, investeringsstöd till förnybar energi, investeringar i småskalig infrastruktur, investeringar i fritids- och idrottsanläggningar/samlingslokaler samt investeringar i rekreation och turism. 
Telefon: 010-224 92 87

Indi Persson
Investeringar i bredband samt investeringar i natur-
och kulturmiljöer.
Telefon: 010-224 93 30

Robert Ström
Stängsel mot rovdjur, engångsröjning av betesmark
eller slåtterängar, miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet samt anlägga
och restaurera våtmarker och dammar.
Telefon: 010-224 93 52

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt