Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för att underlätta vildsvinsköttets väg till konsument

Länsstyrelsen i Västmanlands län utlyser under våren 2022 stöd för investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument. Du kan ansöka under perioden 21 april – 17 juli 2022.

Regeringen delade 2020 ut ett så kallat vildsvinspaket med flera uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Ett led i detta uppdrag är att tilldela medel till länsstyrelserna för investeringar som underlättar för vildsvinsköttets väg till konsument. För att säkerställa att pengarna går till hanteringen av vildsvin gör Länsstyrelsen nu en utlysning.

I nuvarande regelverk gäller att allt vildsvinskött ska besiktigas på en vilthanteringsanläggning innan den säljs/överlåts vidare till konsument. Det finns förslag att införa vissa lättnader i regelverket för att underlätta köttets väg till konsument men dessa har ännu inte beslutats.

Målgrupp

Jordbruksföretag samt småföretag på landsbygden som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet i Västmanlands län och som investerar i vilthanteringsanläggningar eller uppsamlingscentraler. Även detaljhandel och restaurang kan ansöka om stöd för att kunna hantera slaktkroppar av vildsvin.

Datum för ansökan

Du kan söka investeringsstöd för att underlätta vildsvinköttets väg till konsument under perioden 21 april – 17 juli 2022. Om ansökan kommer in ett annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Ansökningar bedöms och utvärderas utifrån fastställda kriterier.

Stödnivå

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, men inte mer än 600 000 kronor, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Länsstyrelsen har avsatt 1 391 390 kronor i utlysningen, i enlighet med fördelningsbeslut för förstärkningen i programändring nummer 8.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd för:

  • inköp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning
  • köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggningar inom vilthantering kopplat till vildsvin
  • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Mer information om vilka utgifter du kan få stöd för finns hos Jordbruksverket.

Investeringsstöd för nya jobb på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Villkor för stödet

  • Ansökan ska innehålla en affärsplan och en detaljerad budget.
  • Minst två offerter för kostnaderna ska bifogas ansökan.
  • Resultat- och balansräkning ska bifogas till ansökan.

Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar och stöd för lokalt ledd utveckling Länk till annan webbplats.

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Utlysningen för investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument är öppen 21 april – 17 juli 2022.

Ansök här

Ansök om stödet i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt