Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du jätteloka eller jättebalsamin på dina marker?

Vet du om att du enligt lag är skyldig att göra åtgärder för att bekämpa deras utbredning?

Jätteloka och jättebalsamin är exempel på så kallade invasiva främmande arter. Det är växter och djur som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. De har negativa effekter på jordbruk och skogsbruk, hotar den biologiska mångfalden, påverkar hälsan på människor och djur och kan orsaka stor ekonomisk skada i naturen och i samhället.

Ska du till exempel rensa dina diken eller göra några andra åtgärder vid vattendrag? Eller använda jordmassor för utfyllnad? Se då först till att det inte växer en invasiv främmande art där. Gräv och använd bara massor från platser där du är säker på att det inte har växt några invasiva främmande arter. Ta inte emot massor från vägkanter eftersom de till exempel kan innehålla frön från lupiner.

Om jättebalsamin växer på platsen är det enklast att dra upp den. Har den frön, trä först en sopsäck över för att hindra frön som lätt flyger iväg. Lägg avfallet i sopsäckar och lägg inte på kompost! Avfallet kan surrötas eller kör det till en avfallsanläggning som tar emot brännbart.

Växer jätteloka där du ska göra din åtgärd? Bekämpa den innan den blommar. Det går bra att slåttra eftersom den bara sprider sig med frön. Upprepa 2-3 gånger under en säsong för att vara säker på att den inte blommar och sätter nya frön. Den har en fröbank som kan ligga i jorden upp till 7–8 år. Tänk på att jättelokan har en växtsaft som ger brännblåsor på huden vid solstrålning. Använd skyddsutrustning, även för ögonen!

Mer information om invasiva främmande arter finns på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Mer info om arter finns på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på deras webbplats Artdatabanken:

Information om jättebalsamin länk till annan webbplats

Information om jätteloka länk till annan webbplats

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är en invasiv eller främmande art är det till stor hjälp om du rapporterar in det:

Så här rapporterar du

Via din mobil: www.invasivaarter.nulänk till annan webbplats

Via Artportalen: https://www.artportalen.se/länk till annan webbplats

Sedan 1 januari 2015 finns en EU-förordning med syftet att så långt som möjligt hindra att invasiva främmande arter kommer in i EU och att bekämpa de arter som redan finns här. Därför är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns på EU-listan över invasiva främmande arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller reproducera sig. På EU-listan finns idag 30 djur- och 36 växtarter. De två vanligast förekommande växtarterna på land som ska bekämpas är jätteloka och jättebalsamin.
Det finns även främmande arter som är eller håller på att bli ett problem i Sverige, men som ännu inte är reglerade, till exempel: lupin, parkslide, vresros, mink, spansk skogssnigel och sjögull.

Kontakt