Vattenuttag

Vattenuttag innebär att använda grundvatten eller ytvatten för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten. För vattenuttag krävs tillstånd eller anmälan till Länsstyrelsen. För vattenuttag för husbehov för enskilda fastigheter behövs inte tillstånd eller anmälan. Har du frågor om vad som gäller för just ditt vattenuttag är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen.

Regler för vattenuttag

Grundvattenuttag och uttag av ytvatten (från dammar, sjöar och vattendrag) kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen.

För mindre ytvattenuttag krävs inte tillstånd utan detta kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Som mindre ytvattenuttag räknas:

 • Uttag av högst 600 kubikmeter per dygn men högst 100 000 kubik per år från ett vattendrag.
 • Uttag av högst 1 000 kubikmeter per dygn men högst 200 000 kubik per år från en sjö.

I enstaka fall, då det är uppenbart att det inte blir någon skada i omgivningen, behövs varken tillstånd eller anmälan för ytvattenuttag. Det är alltid du som är verksamhetsutövare som själv måste göra den bedömningen, eftersom du har hela ansvaret för att omgivningen inte skadas. För stort vattenuttag kan göra att brunnar i närheten sinar, göra att sjöbottnar friläggs eller att djur och växter i vattendrag får sämre levnadsförhållanden.

Under torra somrar när det är låga flöden i vattendragen är utgångspunkten dock att det alltid blir negativ påverkan på omgivningen och att du först måste anmäla uttaget.

För stora uttag av grundvatten kan leda till att:

 • Närliggande brunnar sinar.
 • Våtmarker och magasin som avspeglar grundvattennivån torkar ut.
 • Vattendrag som försörjs med utläckande grundvatten sinar.
 • Det blir sättningar i byggnader vid speciella jordlagerförhållanden.

För stora uttag av ytvatten kan leda till att:

 • Vattendrag sinar.
 • Våtmarker, magasin och sjöar får sänkta vattennivåer och bottnar friläggs.
 • Försämrade levnadsförhållanden för djur och växter i vattendraget.
 • Fiskar och andra organismer som lever i vattnet kan hindras i sina förflyttningar, om dämning sker för att skapa en vattenreserv.
 • Andra som gör uttag nedströms får mindre vatten.

Vattenuttag för enskilda fastigheter

Du behöver inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag till husbehovsförbrukning för enskilda fastigheter. Till husbehovsförbrukning räknas

 • dusch och bad
 • matlagning
 • tvätt och rengöring
 • bevattning av trädgård för eget behov, till exempel trädgårdsland.

Observera att bevattning av gräsmattor inte räknas som husbehovsförbrukning.

Vattenuttag för jordbruksfastigheter

Du behöver inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag för en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning av vatten. Detta innefattar vattenuttag för djurhållning, men inte bevattning av grödor. Du ska dock alltid hålla koll på din vattenförbrukning så att inte omgivningen skadas.

Kontakt