Förorenade områden i länet

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. I vår karta över förorenade områden kan du se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade.

Förorenade områden i Västmanlands län

I Västmanlands län finns lite över 2500 identifierade potentiellt förorenade områden. Arbetet med förorenade områden följer vanligtvis en process från identifiering till inventering, undersökning och åtgärd. De allra flesta objekt som har inventerats har fått en riskklass, som fungerar som en prioritering av vilka områden som har störst risker för människor och/eller miljö. Det finns fyra riskklasser, 1-4 där 1 innebär mycket stor risk och 4 liten risk.

Kommunerna och Länsstyrelsen prioriterar arbetet med förorenade områden utifrån objektens riskklass. I dagsläget arbetar vi främst med de områden som har riskklass 1 och 2.

Länsstyrelsen tar varje år fram en prioriteringslista med de mest prioriterade förorenade områdena i länet. Prioriteringslistan ingår i det regionala programmet för avhjälpande av föroreningsskador som är ett treårigt program vilken beskriver Länsstyrelsens arbete med förorenade områden. Programmet består tre delar och finns i länken nedan:

  1. Mål, bakgrund, strategi och organisation
  2. Lägesredovisning och insatser under året
  3. Program för de närmaste tre åren med prioriteringslistan

Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2021-2023PDF

Prioriteringslista förorenade områden i Västmanlands län 2020PDF

Karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterat förorenade områden.

Begär utdrag från kartan

Om du vill få ut information om specifika objekt i kartan eller specifika fastigheter kan du begära ett utdrag från Länsstyrelsen.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

  • Fastighetsbeteckning eller ID-nummer
  • Kommun

Observera att det endast är möjligt att få utdrag från kommuner i det egna länet.

Skicka din begäran med e-post till vastmanland@lansstyrelsen.se.

Information om förorenade områden från andra aktörer

Det är fler än Länsstyrelsen som har information om förorenade områden. Kontakta i första hand den som är tillsynsmyndighet för området för att få mer information, vilket ofta är kommunen. Om kommunen inte är tillsynsmyndighet kan de oftast hänvisa dig rätt.

Även andra myndigheter kan ha information om förorenade områden, till exempel:

Försvarsmaktenlänk till annan webbplats

Trafikverketlänk till annan webbplats

Sveriges geologiska undersökninglänk till annan webbplats

Tänk på att ett område kan vara förorenat även om myndigheterna saknar uppgifter om området.

WMS-tjänster och nedladdningsbara geodata

Du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan använda länsstyrelsernas geodatakatalog.

Kontakt

Miljöskyddsfunktionen

Avdelningen för miljö