Stöd till åtgärdsarbete mot övergödning

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden. Genom regeringens särskilda satsning för att minska övergödningen finns medel att söka för lokala åtgärder.

Satsningen mot övergödning genomförs som ett projekt i samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Länsstyrelsernas vattenmyndigheter har ett uppdrag att arbeta för ett ökat lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.

Projektet har bland annat inneburit att:

  • Ett antal utvalda avrinningsområden eller delavrinningsområden har utsetts, medel tilldelats och särskilda åtgärdssamordnare anställts.
  • En nationell stödfunktion har utvecklats där lokala, regionala och nationella aktörer kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. En databas över planerade och genomförda åtgärder har blivit plattform för utökat lärande.

Beslut om medel meddelas i höst

Kommuner, ideella organisationer och länsstyrelser kunde ansöka om förlängning för ett förstärkt lokalt åtgärdsarbete för 2021.

Det går inte längre att ansöka om medel. Beslut gällande dessa bidrag kommer att meddelas i början av oktober.

Kontakt