Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Här hittar du information om hur du söker LOVA-bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Blanketter för ansökan, delredovisning och slutredovisning finns hos Havs- och vattenmyndigheten. Där hittar du också mer information och anvisningar om hur du fyller i blanketterna.

Du kan vända dig direkt till Länsstyrelsen för råd och tips om din ansökan.

Dokument och blanketter hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

 Gör så här

 1. Välj den blankett på Havs- och vattenmyndighetens webbplats som är aktuell utifrån vilken åtgärdsinriktning projektet ska ha.
 2. Beskriv utförligt vad projektet handlar om i en bilaga.
 3. Skriv under och skicka din ansökan till: vastmanland@lansstyrelsen.se

Anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten

Behöver du ytterligare hjälp för att fylla i blanketten hittar du anvisningar under respektive åtgärdsinriktning: Dokument och blanketter Länk till annan webbplats.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdatum för LOVA-bidrag 2022 i Västmanlands län är den 30 november 2021.

Varje höst kan du söka LOVA-bidraget för nästkommande år. 30 november är alltså alltid sista ansökningsdatum för projekt som ska startas året därpå.

Vem kan söka stöd?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte, vilket ska kunna styrkas. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag. Däremot kan en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening söka.

Är du en privatperson eller fastighetsägare som vill genomföra en åtgärd? Hör av dig till er kommun eller en lokal intresseförening och hör om de är intresserade av ett samarbete.

Vilka åtgärder kan jag få stöd för?

Åtgärder som bidrar till

 • minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten, så kallad internbelastning
 • minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön
 • upptag och återcirkulering av näringsämnen, genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
 • minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
 • att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Andra åtgärder som kan få stöd:

 • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).

Stödet ges i första hand till praktiska åtgärder. Även kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning som är kopplat till ett åtgärdsprojekt kan få stöd. Även skötselkostnader kan ingå i ett LOVA-projekt, så länge det ryms inom projekttiden. 

Om du har några andra idéer som du tror skulle kunna få LOVA-stöd, hör av dig till Länsstyrelsen.

Vad kan jag inte få stöd för?

 • Stöd kan inte ges till åtgärder som redan har påbörjats. Det kan inte heller lämnas till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra.
 • LOVA-stöd kan inte ges om man redan har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.
 • Rena kommunikationsprojekt kan inte få LOVA-stöd.
 • Utbildning av kommunal personal är inte stödberättigat om utbildningen inte ingår som en del av ett projekt och är nödvändigt för att uppnå projektets syfte.

Hur mycket stöd kan jag få?

Projekt som handlar om internbelastning i sjöar och kustvatten kan få upp till 90 procent i bidrag. Övriga projekt kan få upp till 80 procent i bidrag.

Medfinansiering av projektet ska ske med pengar eller ideell tid. Värdet av den ideella tiden värderas till 200 kronor per timme och person, eller 500 kronor per timme för maskin inklusive förare och bränsle.

Medfinansiering kan inte ske med stöd som beviljats från Havs- och vattenmyndighetens havsmiljöanslag, 1:11. Bidraget kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att det tydligt redovisas vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag.

Tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA.

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Detta kan till exempel vara anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, terrängkörningsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Information om genomförda LOVA-projekt

I Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog kan du hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Använda sorteringsfunktionen eller sök i fritextrutan.

Gå gärna in i projektkatalogen för att hitta idéer och låta dig inspireras.

Projektkatalog LOVA hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Om LOVA-bidraget

Sedan 2009 finansieras LOVA-bidraget av havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) som har till syfte att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens politik för sjöar, vattendrag och hav. LOVA-bidraget är den del av anslaget som är öronmärkt för att användas till att få igång åtgärdsarbete på lokal nivå.

Ny LOVA-förordning kom 2018

Under 2018 ändrades LOVA-förordningen. Ändringen innebar en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018 och att medel för lokala vattenvårdsprojekt kunde användas till åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt restaureringsåtgärder. Men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

Slutrapportering av beviljat stöd för LOVA-bidrag

Efter att LOVA-projektet är avslutat ska du skicka in en slutrapport för projektet. Detta gör du genom att fylla i blanketten för slutrapportering. Kostnader för projektet ska du verifiera med fakturor.

För strukturkalkningsprojekt och kalkfilterdiken ska du även fylla i en redovisningsfil som du hittar under rubriken "Slutrapportering av ditt LOVA-projekt för strukturkalkning".

Tid för slutrapportering

Tiden för när du ska slutrapportera ditt projekt finns i beslutet om beviljat LOVA-bidrag.

Så här slutrapporterar du

 1. Fyll i blanketten Slutrapporteringsblankett för LOVA Länk till annan webbplats.
 2. Skriv under blanketten. Skriv in projektets diarienummer i ämnesraden i e-posten och skicka in din slutrapport tillsammans med fakturor som verifierar kostnaderna i projektet till vastmanland@lansstyrelsen.se 

Slutrapportering av ditt LOVA-projekt för strukturkalkning

 1. Fyll i blanketten. Slutrapporteringsblankett för LOVA Länk till annan webbplats.
 2. Skriv under blanketten.
 3. Fyll i redovisningsfilen Redovisningsfil för strukturkalkningsprojekt Excel, 21.4 kB.
 4. Skriv in projektets diarienummer i ämnesraden i e-posten och skicka in din slutrapport tillsammans med fakturor som verifierar kostnaderna i projektet till vastmanland@lansstyrelsen.se 

Anvisningar för att fylla i blanketten för slutrapportering

Behöver du ytterligare hjälp för att fylla i blanketten hittar du anvisningar under respektive åtgärdsinriktning: Dokument och blanketter Länk till annan webbplats.

Logga för LOVA-projekt

Kontakt