Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Länsöverskridande eldningsförbud

Det är extremt stor risk för bränder just nu, det råder eldningsförbud i hela Västmanland. Grillning endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Ta del av vanliga frågor och svar om eldningförbudet. Fire ban throughout Västmanland county.

Länsövergripande eldningsförbud i hela länet

Länsstyrelsen har utifrån den extrema värmen och torkan beslutat om ett länsöverskridande eldningsförbud som ett komplement till de eldningsförbud som kommunerna själva beslutat om. Beslutet gäller från och med 18 juli kl.15.00 och hävs så snart brandrisken sjunkit.

Fire ban throughout Västmanland county

A fire ban is in effect for all of Västmanland county since July 18th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

Due to recent dry weather conditions, the risk of forest fires is currently very high. A fire ban has therefore been deemed necessary for all of Västmanland county.

Contact your municipal fire services ("kommunens räddningstjänst") for detailed information about fire risks and fire bans.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Västmanlands län. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera, omfattas av eldningsförbudet. Eldning är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

 • Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschefen i respektive kommun.
 • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
 • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Vanliga frågor och svar

Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

 • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
 • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Ja, det är tillåtet att använda trädgårdsgrill på innegårdar, under förutsättning att fastighetsägaren eller bostadsrättsförningen inte har gjort en annan bedömning.

 • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
 • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Nej, eldningsförbudet gäller allt som avger värme, låga eller gnista.

Nej.

Nej.

Nej, en camping räknas inte som egen tomtmark. Campingägare kan inte heller bevilja undantag från förbudet.

Om du finner det lämpligt så säg gärna till den som grillar att det råder eldningsförbud, vilket innebär att personer bara får använda trädgårdgrill på sin egen tomt.

Du kan också ringa polisen på 114 14 för tips och anmälan. Det är straffbart att grilla under eldningsförbud och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Ring 112 vid brott eller fara.

Det kan bli böter – eller fängelse om brottet är grovt.

Om en person brutit mot eldningsförbudet kan vem som helst göra en anmälan till polisen om det. Det kan till exempel vara räddningstjänsten som gör den.

De lagar och regler som gäller vid eldning utomhus eller brand i vegetation är bland annat kapitel 13 i brottsbalken om allmänfarliga brott och tionde kapitlet i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Enligt LSO ska den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, har brutit mot förbudet dömas till böter.

Om man har gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet gäller lagen om allmänfarliga brott och då kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man få fängelse i högst två år, enligt lagen om allmänfarliga brott.

Allmänfarlig vårdslöshet handlar om vad som hände, vad som kunde ha hänt och vad man har för uppsåt.

Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är så här torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att:

 • ta med brandvakt
 • utföra arbetet på natten eller tidig morgon
 • byta till andra objekt
 • undvik att arbeta ensam.

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

 • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
 • Varna - Varna alla som hotas av branden.
 • Larma - Larma 112.
 • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.

Ja. Skogsbolagen kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen.

Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

När en brand blossar upp i skog och mark kallas räddningstjänsten ut. Men när branden är under kontroll och övergår till en eftersläckningsfas lämnar räddningstjänsten vanligen över ansvaret till markägaren. Det är då markägarens ansvar att se till så att branden inte blossar upp igen. Markägaren är skyldig att eftersläcka och bevaka området tills det är släckt.

För eftersläckning kan eget material i form av pumpar, slangar, hackor, spadar och vattenkannor användas. Lämplig skyddsutrustning är kläder som inte innehåller syntetmaterial, hjälm, handskar och munskydd. Om räddningstjänsten har kapacitet kan markägaren få hyra material för eftersläckning.

Huvudregeln för eftersläckning är att alla "rökar" (pågående glödbränder) ska vara släckta och därefter ska området bevakas under ytterligare 3 - 5 dygn.

Ansvar eftersläckning brand (Lantbrukarnas Riksförbund) Länk till annan webbplats.

Tänk också på att...

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Du som grillar är alltid ansvarig om det sker en olycka.

Vad gör Länsstyrelsen?

Skogsbrandsbevakning med flyg utförs på beslut av Länsstyrelsen. I nuläget gör brandflyget tre rundor per dag i hela länet.

Du kan läsa mer om brandrisk på:

Ladda ner appen Brandrisk Ute på DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats.

DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats.

MSB:s brandriskprognoser Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt